Manuál MŠMT: Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 – provoz a testování (17. 8. 2021)


Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021


Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd:

  • Žákům NG postačí ochrana splňující normu ČSN EN 14683+AC, např. chirurgická rouška.
  • Žáci VG, zaměstnanci a ostaní osoby se chrání respirátorem či jiným výrobkem odpovídající normě FFP2 či KN95.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. v učebně při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud žáci spadají pod výjimky). Více o pravidlech a podmínkách preventivního testování je k dispozici v přiloženém manuálu.


Screeningové testování ve škole v září 2021


Preventivní screeningové testování žáků proběhne pomocí neinvazivních antigenních testů pro samoodběr (tzv. rychlé ag. testy – RAT) s frekvencí 3x po sobě v termínech:

  • 1. září  – v 7:55 na začátku první třídnické hodiny v kmenové učebně
  • 6. září – v 7:55 v učebnách dle aktuálního rozvrhu; 1.A před odjezdem na adaptační kurz
  • 9. září – v 7:55 v učebnách dle aktuálního rozvrhu; 1.G v místě konání adaptačního kurzu

Pokud žák nebude přítomen na testování v řádném termínu, ale dostaví se na vyučování později během dne nebo až v dalších dnech, nahlásí tuto skutečnost bezprostředně po svém příchodu třídnímu učiteli, popř. vedení školy. Následně si provede test pod dohledem pověřené osoby v určeném prostoru.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Veškerá potvrzení dokládající splnění výše uvedených podmínek (u očkování certifikáty obou dávek vakcinace; u prodělaní nemoci covid-19 potvrzení s datem prvního pozitivního PCR testu) předkládejte nejlépe ihned 1. září příslušnému třídnímu učiteli.


Výsledky a následné kroky


V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.

U pozitivně testovaného:

  • nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem,
  • zletilého žáka je žák poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu.

Konfirmace a návrat

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. V praxi se bude jednat fakticky pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu žáci byli v předcházejících 2 dnech. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.


Distanční výuka a omlouvání absencí


Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola na základě organizačních možností se pokusí poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Škola postupuje při absenci takto:

  • Absence pozitivně testováného žáka konfirmačním RT-PCR testem je posuzována jako běžná nemoc, tzn. započtená absence.
  • Absence negativně testovaného žáka s nařízenou preventivní karanténou je posuzována jako nezapočtená absence.

Ověřování návratu žáků ze zahraničí


Žáci a zaměstnanci musí hlásit škole, zda byli v posledních 14 dnech na dovolené v zahraničí. Škola pak posoudí, o kterou kategorii zemí dle seznamu Ministerstva zahraničních věcí se jedná. Pokud zjistí, že žák či zaměstnanec nesplňuje podmínky stanovené v opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN, rozhodne o nevpuštění tohoto žáka či zaměstnance do školy.

schéma pravidel vstupu a návratu do ČR (od 23. srpna 2021)

seznam zemí podle míry rizika nákazy