SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Stále probíhá plošné testování žáků v celé ČR. Preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se provádí každé pondělí (1 x týdně).

Není-li určený den vyučovacím dnem, provede se test den následující.

Testování se týká žáků základních škol a základních škol speciálních, žáků denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy.

Škola může antigenní testy nahradit testy PCR, v takovém případě se test provádí také 1 x týdně.

Testování se týká všech žáků, bez ohledu na to, zda jsou očkovaní či spadají do ochranné lhůty po prodělání nemoci. Test provedený ve škole lze nahradit RT-PCR testem (ne starším než 72 hod.) či RAT antigenním testem (ne starším než 24 hod.) provedeným poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

Případně čestným prohlášením o negativním výsledku testu provedeném ve škole (např. navštěvuje-li žák více školských zařízení).

V případě, že žák odmítne podstoupit test:

 • musí mít ve vnitřních prostorách po celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst (respirátor např. FFP2, KN 95) a ve venkovních prostorách v případě nemůže-li dodržet rozestup 1,5 m. V případě dětí do 15 let postačí rouška. Nemusí ho také mít na pokoji v rámci škol v přírodě atp. Nadále platí i pro tyto žáky výjimka v případě vážných zdravotních důvodů, pokud mají lékařské potvrzení,
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách (venku pouze za dodržení rozestupu),
 • nesmí zpívat, pokud nedodrží rozestup 2 m,
 • používá zvláštní hygienické zařízení (pokud takové je),
 • při konzumaci jídla a pití sedí u stolu/v lavici s rozestupem 1,5 m.

V případě pozitivního výsledku

jej škola oznámí zákonnému zástupci, vydá žákovi potvrzení na příslušném formuláři (viz. Příloha opatření). Žák musí bezodkladně opustit školu, nemůže-li žák samostatně opustit školu oddělí jej od ostatních žáků, než jej vyzvedne zákonný zástupce. Dále je potřeba zákonným zástupcem kontaktovat praktického lékaře dítěte. Následně je potřeba provést konfirmační RT-PCR test.

Škola také zašle výsledek testu hygienické stanici, a to pomocí aplikace Covid Forms Application (na základě těchto údajů je vystavena žádanka na konfirmační RT-PCR test), případně vyrozumí zákonného zástupce žáka o nutnosti podstoupení konfirmačního RT-PCR testu, kterému je žák povinen. Pokud je i tento test pozitivní, žák či zákonný zástupce musí kontaktovat svého praktického lékaře a žáku je nařízena izolace.

Žáci, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině se školou pozitivně testovaným žákem, pouze v tento den se budou následně prokazovat negativním testem provedeným každý den před vyučováním až do výsledku konfirmačního RT-PCR testu (tzv. režim „test to stay“). Tito žáci také dodržují tzv. režimová opatření, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili testování.

Je-li konfirmační RT-PCR test pozitivní posupuje se standardně, jako při jakémkoliv zjištění pozitivity.

Přestože nadále v některých zařízení platí zpřísněná hygienická pravidla pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-(T), při návštěvě: 

 • zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.
 • tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.
 • zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků)
 • koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení
 • ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety)

A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.

Dítě s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce připuštěno.


Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021


Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd:

 • Žákům NG postačí ochrana splňující normu ČSN EN 14683+AC, např. chirurgická rouška.
 • Žáci VG, zaměstnanci a ostaní osoby se chrání respirátorem či jiným výrobkem odpovídající normě FFP2 či KN95.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. v učebně při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud žáci spadají pod výjimky). Více o pravidlech a podmínkách preventivního testování je k dispozici v přiloženém manuálu.


Výsledky a následné kroky


V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.

U pozitivně testovaného:

 • nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem,
 • zletilého žáka je žák poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu.

Konfirmace a návrat

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. V praxi se bude jednat fakticky pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu žáci byli v předcházejících 2 dnech. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.


Distanční výuka a omlouvání absencí


Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola na základě organizačních možností se pokusí poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Škola postupuje při absenci takto:

 • Absence pozitivně testováného žáka konfirmačním RT-PCR testem je posuzována jako běžná nemoc, tzn. započtená absence.
 • Absence negativně testovaného žáka s nařízenou preventivní karanténou je posuzována jako nezapočtená absence.