Vyhlášení voleb do školské rady při Gymnáziu a SOŠ pedagogické v Nové Pace

z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů.

Č.j. GYMNP/ 751/2021

Vyhlašuji tímto volby do školské rady při Gymnáziu a SOŠ pedagogické v Nové Pace z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů.

Právní dokumenty:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)
  • volební řád pro volby členů školské rady

Termín voleb: čtvrtek 23. září 2021 od 8:00 do 17:00.

Místo voleb: přízemí školy, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

Termín a místo pro podání návrhů na kandidáty: poštou, osobně, datovou schránkou do

15. září 2021 k rukám ředitele školy. Seznam kandidátů bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Náležitosti návrhu: jméno a příjmení kandidáta, věk kandidáta, profese kandidáta, souhlas kandidáta stvrzený podpisem.

Oprávnění voliči: zákonní zástupci nezletilých žáků,

zletilí žáci a studenti školy,

všichni oprávnění voliči se musí při volbách prokázat dokladem totožnosti.

V Nové Pace dne 8. 9. 2021

Mgr. Pavel Matějovský

ředitel školy