Vyhlašuji volby do školské rady při Gymnáziu a SOŠ pedagogické v Nové Pace z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy.

Právní dokumenty:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)
  • volební řád pro volby členů školské rady

Termín voleb: středa 11. září 2024 od 8:00 do 17:00 hod.

Místo voleb: sekretariát školy, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka

Termín a místo pro podání návrhů na kandidáty: poštou, osobně, datovou schránkou
do 26. června 2024 k rukám ředitele školy. Seznam navržených kandidátů bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Náležitosti návrhu: jméno a příjmení kandidáta, věk kandidáta, profese kandidáta, souhlas kandidáta stvrzený podpisem.

Oprávnění voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy. Všichni oprávnění voliči se musí při volbách prokázat dokladem totožnosti.

V Nové Pace 11. 6. 2024                                                  

Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy