Vyučování předmětu český jazyk a literatura vede žáky:

k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka,

k rozvoji kultivovaného mluveného i psaného vyjadřování, ke zdokonalení jejich komunikační kompetence,

k vybudováni jejich informační a mediální gramotnosti.

Předmět český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělávání a představuje základ rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností žáků. Přispívá svým zaměřením i svým obsahem k vytváření citlivého osobního vztahu žáků k mateřskému jazyku jakožto důležité složce národní kultury, k poznávání košatého rozvoje současného jazyka a jeho spojení s pochopením národních dějin, vychovává žáky k vlastenectví, humanitě a demokracii. Základním cílem předmětu je dovést žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a spolupodílet se na rozvoji jejich vlastního duchovního života. Osvojený systém kulturních hodnot pomáhá formovat žákovy postoje.

Obsah vzdělávacího oboru český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost se dělí do více složek: komunikační a stylistická výchova, jazyková výchova a literární výchova. Vzdělávací obsah jednotlivých složek se vzájemně prolíná a metody práce se harmonicky doplňují.

Časová dotace předmětu:

ve všech třídách po 4 vyučovacích hodinách, v primě 5 vyučovacích hodin (1 půlená), v literárním semináři (oktáva, 4.G) po 2 vyučovacích hodinách.

Vyučující

PaedDr. Stanislav Bendl (BEN), vedoucí PK

Mgr. Vlasta Drábková (DRA)

Mgr. Šárka Horáková (HOŠ)

PaedDr. Jitka Kerhartová (KER)

Jan Kypr (KYP)

Mgr. Ladislav Kodym (KOD)