1. Nejstarší starověké státy na Blízkém východě a Orientu

 • Mezopotámie, Egypt, Izrael
 • Indie/Čína
 • znaky odlišující starověk od pravěku

2. Řecko

 • osídlení a minojská a mykénská kultura
 • malá a velká kolonizace
 • městské státy
 • řecko-perské války
 • peloponéská válka
 • A. Makedonský a Blízký východ

3. Řím

 • království – osídlení, Etruskové, konec království
 • republika – obyvatelstvo, správa státu, punské války, krize republiky a doba občanských válek a triumvirátů
 • císařství – expanze a úpadek císařství, rozpad říše

4. Evropa v raném středověku

 • stěhování národů
 • franská, arabská a byzantská říše
 • Vikingové

5. České země do 12. století

 • Slované
 • Sámova říše
 • Velká Morava
 • české knížectví v 9. – 12. století vč. významných panovníků

6. Evropa, Orient a Blízký východ ve středověku

 • Svatá říše římská
 • boj o investituru mezi papeži a císaři
 • stoletá válka a následný vývoj v Anglii a Francii
 • křížové výpravy

7. České země za posledních Přemyslovců a Lucemburků

 • Přemyslovci
 • kolonizace ve středověku
 • Lucemburkové

8. Husitství, vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

 • situace v zemi za Václava IV.
 • Jan Hus
 • vývoj husitského hnutí ve 20. – 30. letech 15. století
 • Jiří z Poděbrad
 • politické, náboženské a hospodářské změny za Jagellonců

9. Zámořské objevy, reformace

 • příčiny a důsledky zámořských objevů
 • primární koloniální velmoci a jejich objevy
 • sekundární velmoci
 • náboženská reformace v Anglii, Švýcarsku a Nizozemí

10. České země za vlády prvních Habsburků

 • okolnosti nástupu Habsburků
 • Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II., Matyáš
 • česká fáze třicetileté války
 • důsledky třicetileté války pro české země

11. Evropa v raném novověku

 • revoluce v Nizozemí
 • revoluce v Anglii
 • příčiny, průběh a výsledky třicetileté války

12. Osvícenství a osvícenský absolutismus a despotismus ve Francii, Rusku a Prusku

 • absolutismus a osvícenský absolutismus
 • Francie
 • Rusko
 • Prusko

13. Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii

 • stav monarchie po třicetileté válce
 • vláda Leopolda I.
 • vláda Karla VI.
 • vláda a reformy Marie Terezie
 • vláda a reformy Josefa II.

14. Francouzská revoluce a napoleonské války

 • stav před revolucí a příčiny revoluce
 • průběh revolučních událostí
 • Napoleon Bonaparte a války

15. Evropa v 1. polovině 19. století

 • Svatá aliance a vídeňský kongres
 • nástin národnostních hnutí ve 20. – 30. letech
 • habsburská monarchie za vlády Františka I. a Ferdinanda I.
 • revoluční rok 1848 v Itálii, Francii a německých státech

16. Vznik USA a jejich vývoj v 19. století

 • kolonizace Ameriky v 17. – 18. století
 • boj severoamerických osad za nezávislost
 • ústava a politický systém
 • občanská válka a období rekonstrukce

17. Habsburská monarchie a české země 1848 – 1914

 • revoluce 1848 v Rakousku, Čechách a Uhrách
 • období Bachova absolutismu
 • přechod k parlamentarismu
 • válka s Pruskem a rakousko-uherské vyrovnání
 • vnitropolitický a kulturní vývoj do konce století
 • účast ve vojenských spolcích

18. Evropa a svět od 2. poloviny 19. století do I. světové války

 • sjednocení Itálie a Německa
 • krymská válka
 • nástin vývoje v Rusku, Francii a Velké Británii
 • kolonialismus
 • vojenské spolky

19. První světová válka

 • příčiny a záminka konfliktu
 • důležité události na západní a východní frontě
 • únorová a říjnová revoluce v Rusku roku 1917
 • československý zahraniční a domácí odboj
 • konference ve Versailles a Washingtonu

20. Evropa a svět v meziválečném období

 • stav po I. světové válce
 • Janovská konference a Rapallo, Rýnský garanční pakt, Dawesův plán, Youngův plán
 • SSSR, Německo, Itálie
 • USA a světová hospodářská krize

 • 21. Československo 1918 – 1939
 • vznik republiky
 • problémy v pohraničí
 • ústava
 • domácí politická scéna
 • zahraniční politika
 • Mnichov
 • období druhé republiky

22. Druhá světová válka

 • výchozí situace
 • postup států Osy do 1942
 • osvobozování do 1945
 • holocaust
 • diplomatická jednání – Atlantická charta, Teherán, Jalta

23. Druhá světová válka z pohledu českých zemí

 • výchozí situace v březnu 1939
 • protektorát z hlediska obyvatelstva a podzim 1939
 • zahraniční odboj
 • domácí odboj
 • osvobození v květnu 1945

24. Poválečné uspořádání světa a Evropy

 • stav po II. světové válce
 • konference v Postupimi a Norimberku
 • Marshallův plán a vznik bipolárního světa
 • dekolonizace třetího světa
 • situace v Německu do 1949
 • vznik Izraele

25. Vývoj v Československu 1945 – 1968

 • situace po osvobození a odsun Němců
 • léta 1946 – 1947
 • únor 1948
 • politický a hospodářský vývoj v 50. letech
 • změny a dílčí uvolňování v 60. letech

26. Vývoj v Československu a České republice 1968 – 1993

 • období pražského jara
 • počátky normalizace
 • politika, hospodářství a kultura v 70. – 80. letech
 • listopad 1989
 • vývoj do roku 1993

27. Evropa a svět do přelomu 20. – 21. století

 • vojenské a hospodářské organizace
 • chronologie a konflikty studené války
 • USA po II. světové válce
 • Blízký východ

28. Poválečný vývoj sovětského bloku

 • vznik sovětského bloku
 • vojenské a hospodářské organizace
 • vývoj v SSSR
 • základní body vývoje socialistických zemí a rozpad sovětského bloku na přelomu 80. a 90. let