1. Orient a Blízký východ ve starověku

 • Mezopotámie
 • Egypt
 • Izrael a Fénicie
 • znaky odlišující starověk od pravěku

2. Starověké Řecko

 • osídlení
 • minojská a mykénská kultura
 • malá a velká kolonizace
 • městské státy
 • řecko-perské války
 • peloponéská válka
 • A. Makedonský a jeho tažení

3. Starověký Řím

 • království – osídlení, Etruskové, konec království
 • republika – obyvatelstvo, správa státu, punské války, krize republiky a triumviráty
 • císařství – expanze a úpadek císařství, rozpad říše

4. Evropa v raném středověku

 • stěhování národů
 • znaky prvních království
 • franská říše
 • arabská říše
 • byzantská říše
 • Vikingové

5. České země do 12. století

 • slovanské osídlení
 • Sámova říše
 • Velká Morava
 • české knížectví v 9. – 12. století

6. Evropa, Orient a Blízký východ ve středověku

 • Svatá říše římská
 • boj o investituru
 • stoletá válka a nástin vývoje v Anglii a Francii
 • křížové výpravy

7. České země za posledních Přemyslovců a Lucemburků

 • Přemyslovci
 • středověká kolonizace v českých zemích
 • Lucemburkové

8. Husitství a vláda Jiřího z Poděbrad

 • situace v zemi za Václava IV.
 • Jan Hus
 • husitské hnutí ve 20. – 30. letech 15. století
 • Jiří z Poděbrad a významné body jeho domácí a zahraniční politiky

9. Zámořské objevy, reformace

 • příčiny a důsledky zámořských objevů
 • primární koloniální velmoci a jejich objevy
 • náboženská reformace v Anglii, Švýcarsku a Nizozemí

10. České země za vlády Jagellonců a prvních Habsburků

 • politika, kultura a hospodářství za Jagellonců
 • Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II., Matyáš
 • česká fáze třicetileté války
 • důsledky třicetileté války pro české země

11. Evropa v raném novověku

 • revoluce v Nizozemí
 • revoluce v Anglii
 • příčiny, průběh a výsledky třicetileté války

12. Osvícenství a absolutismus ve Francii, Rusku a Prusku

 • absolutismus a osvícenský absolutismus
 • osvícenský despotismus
 • Francie
 • Rusko
 • Prusko

13. Absolutismus v habsburské monarchii

 • stav monarchie po třicetileté válce
 • Leopold I.
 • Karel VI.
 • Marie Terezie
 • Josef II. a Leopold II.

14. Francouzská revoluce a napoleonské války

 • politický a hospodářský stav Francie před revolucí
 • významné okamžiky revoluce
 • Napoleon Bonaparte
 • Vídeňský kongres a Svatá aliance

15. Vznik USA a jejich vývoj v 19. století

 • kolonizace Severní Ameriky v 17. – 18. století
 • boj severoamerických osad za nezávislost
 • ústava a politický systém USA
 • občanská válka a období rekonstrukce

16. Habsburská monarchie a české země 1848 – 1918

 • monarchie z vlády Františka I. a Ferdinanda I.
 • revoluce 1848 v Rakousku, Čechách a Uhrách
 • období Bachova absolutismu
 • přechod k parlamentarismu
 • válka s Pruskem a rakousko-uherské vyrovnání
 • vnitropolitický a kulturní vývoj do konce století

17. Evropa a svět v 19. století

 • revoluční hnutí ve 20. – 30. letech
 • revoluce 1848
 • sjednocení Itálie a Německa
 • krymská válka
 • kolonialismus
 • vojenské spolky

18. První světová válka

 • politická situace v Evropě
 • příčiny a záminka konfliktu
 • důležité události na západní a východní frontě
 • únorová a říjnová revoluce v Rusku roku 1917
 • československý zahraniční a domácí odboj
 • konference ve Versailles a Washingtonu

19. Evropa a svět v meziválečném období

 • stav po I. světové válce
 • Janovská konference, Rýnský garanční pakt, Dawesův plán, Youngův plán
 • SSSR, Německo, Itálie
 • USA a světová hospodářská krize

20. Československo 1918 – 1939

 • vznik republiky
 • problémy v pohraničí
 • ústava
 • domácí politická scéna
 • zahraniční politika
 • Mnichov
 • období druhé republiky

21. Druhá světová válka

 • výchozí situace
 • postup států Osy do 1942
 • osvobozování do 1945
 • holocaust
 • diplomatická jednání – Atlantická charta, Teherán, Jalta

22. Druhá světová válka z pohledu českých zemí

 • situace v březnu 1939
 • protektorát z hlediska obyvatelstva a podzim 1939
 • zahraniční odboj
 • domácí odboj
 • osvobození v květnu 1945

23. Poválečné uspořádání světa a Evropy

 • stav po II. světové válce
 • konference v Postupimi a Norimberku
 • Marshallův plán a vznik bipolárního světa
 • dekolonizace třetího světa
 • situace v Německu do 1949
 • vznik Izraele

24. Vývoj v Československu 1945 – 1968

 • situace po osvobození a odsun Němců
 • období konce demokracie 1946 – 1947
 • únor 1948
 • politický a hospodářský vývoj v 50. letech
 • změny a dílčí uvolňování v 60. letech

25. Vývoj v Československu a České republice 1968 – 1993

 • období pražského jara
 • počátky normalizace
 • politika, hospodářství a kultura v 70. – 80. letech
 • listopad 1989
 • vývoj do roku 1993

26. Evropa a svět po druhé světové válce

 • vojenské a hospodářské organizace
 • chronologie studené války a významné konflikty
 • USA po II. světové válce
 • Blízký východ

27. Poválečný vývoj sovětského bloku

 • vznik sovětského bloku
 • vojenské a hospodářské organizace
 • vývoj v SSSR
 • základní body vývoje socialistických zemí
 • rozpad sovětského bloku na přelomu 80. a 90. let