Předmět fyzika se vyučuje v 1.-7. ročníku osmiletého gymnázia, a v 1.-3. ročníku čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá převážně ve specializované učebně fyziky a v moderní fyzikální laboratoři, otevřené ve školním roce 2005/2006. Kromě toho mají žáci možnost zvolit si jako volitelný předmět Seminář z fyziky (ve školním roce 2022/2023 se vyučuje ve 4.G a oktávě). Žáci všech ročníků mají možnost prohloubit si své vědomosti v řadě soutěží. V některých z nich (O pohár Becaria, Turnaj mladých fyziků) dosáhla naše škola významných úspěchů na celostátní úrovni, na krajské úrovni jsme velmi úspěšní ve Fyzikální olympiádě a v posledních letech především v soutěži Přírodovědný klokan, kterou předmětová komise fyziky na škole zajišťuje. Předmětová komise fyziky má rovněž významný podíl na pořádání školní soutěže Přírodovědná liga a dalších akcí. Hodinová dotace předmětu je 2 hodiny týdně v každém ročníku.

Obsah učiva na gymnáziu ve školním roce 2022/2023:

Osmileté gymnázium :

prima – látky a tělesa, fyzikální veličiny, elektrické vlastnosti těles, magnetismus, elektrický obvod

sekunda – elektrický obvod (dokončení učiva z primy), pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, kapaliny, plyny, světelné jevy

tercie – plyny (dokončení tématu ze sekundy), světelné jevy, práce a energie, tepelné jevy, zvukové jevy, elektrický proud

kvarta – elektrický proud (dokončení), elektromagnetické jevy, vedení elektrického proudu v polovodičích, atomy a záření, jaderná energie, vesmír, kam směřuje fyzika

kvinta – fyzikální veličiny a jejich měření, pohyby těles a jejich vzájemné působení: kinematika pohybu, dynamika pohybu, stavba a vlastnosti látek: kinetická teorie látek, termodynamika

sexta –stavba a vlastnosti látek: termodynamika (dokončení), ideální plyn, normálové napětí, Hookův zákon, povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy, teplotní roztažnost, změny skupenství, elektromagnetické jevy: elektrický náboj a elektrické pole, elektrický proud v látkách

septima – elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech, pohyby těles a jejich vzájemné působení: mechanické kmitání, mechanické vlnění, elektromagnetické jevy, světlo: magnetické pole, střídavý proud, elektromagnetické záření, vlnové vlastnosti světla, optické zobrazování, mikrosvět: kvanta a vlny, atomy.

Čtyřleté gymnázium:

1.G – fyzikální veličiny a jejich měření, pohyby těles a jejich vzájemné působení: kinematika pohybu, dynamika pohybu, stavba a vlastnosti látek: kinetická teorie látek, termodynamika

2.G – stavba a vlastnosti látek: kinetická teorie látek (dokončení učiva z 1. ročníku), termodynamika, ideální plyn, normálové napětí, Hookův zákon, povrchové napětí kapaliny, kapilární jevy, teplotní roztažnost, změny skupenství, elektromagnetické jevy: elektrický náboj a elektrické pole, elektrický proud v látkách

3.G – elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech, pohyby těles a jejich vzájemné působení: mechanické kmitání, mechanické vlnění, elektromagnetické jevy, světlo: magnetické pole, střídavý proud, elektromagnetické záření, vlnové vlastnosti světla, optické zobrazování, mikrosvět: kvanta a vlny, atomy.

Předmětu Fyzikální seminář ve 4.G a oktávě je věnována samostatná stránka.

Vyučující

  • RNDr. Josef Křeček (vedoucí PK)
  • Kontakt: josef.krecek@gymnp.cz