Charakteristika a cíle předmětu:

Obsah volitelného vyučovacího předmětu Fyzikální seminář vychází ze vzdělávacích oborů Fyzika vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího plánu gymnaziálního vzdělávání (RVP GV). Navazuje na předmět Fyzika, vhodně jeho učivo doplňuje a prohlubuje poznatky
v něm získané.

Vyučovací předmět se realizuje ve 4. ročníku čtyřletého gymnázia a oktávě osmiletého gymnázia
s časovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně.

Vyučující ve školním roce 2023/2024

RNDr. Josef Křeček