Tento předmět vyučujeme na naší škole od školního roku 2021/22 dle revize RVP ZV (pro letošní rok ve třídách prima, sekunda a tercie) a dále nově od letošního školního roku (tj. 2023/24) dle revize RVP GV (pro třídu kvinta a 1. G).

V předmět informatika se snažíme dávat prostor všem žákům v porozumění tomu, jak funguje počítač a informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu z pohledu informatiky jako vědní disciplíny, s jejímiž základy seznamuje.

Ve vyšších ročnících jsme zachovali některé oblasti z praktických činností, které jsou úzce provázány s výukou informatiky (jako např. práce s textem a s počítačovou grafikou, prezentování informací, vizualizací dat za pomocí tabulek a grafů) a pomáhají tak naplňovat klíčovou digitální kompetenci.

Z oblasti programování využíváme blokového prostředí Scratch (pro nižší gymnaziální ročníky) a jazyka Python (pro vyšší gymnaziální ročníky).

Dále výukou podporujeme technické směřování rozvoje žáka, proto jsou do ní zařazeny základy robotiky jako aplikovaná oblast, která propojuje informatiku a programování s technikou. Pro nižší gymnaziální ročníky vyučujeme robotiku za pomocí stavebnice LEGO® Education SPIKE™ a pro vyšší gymnaziální ročníky pak robotickou stavebnici Micro:bit.

Vyučující

Mgr. Michal Malý

Mgr. Jana Žižková