Obsah vyučovacího předmětu Informatika pro nižší stupeň osmiletého gymnázia vychází ze vzdělávacího oboru Informatika rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání revidovaného z roku 2021.

Předmět Informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou.

Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší.

Škola je zaměřena na Informatiku a technické směřování rozvoje žáků, proto jsou do výuky zařazeny základy robotiky jako aplikovaná oblast. Ta propojuje informatiku a programování s technikou, umožňuje řešit praktické komplexní problémy, podporovat tvořivost a projektovou činnost a rozvíjet tak informatické myšlení.

Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá Informatika svým specifickým dílem.

Není kladen žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. Zásadním prvkem výuky je schopnost zodpovědně pracovat s množstvím informací, které nám současné technologie nabízí. Výuka poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné v naší informační společnosti a umožňuje rozvíjet jejich informační a funkční gramotnost. Dále klade důraz na schopnost efektivního využívání moderních technologií, na zodpovědnou a kritickou práci s informacemi.