A. Cíle předmětu

V systému čtenářských, interpretačních, studijních, vyjadřovacích a esteticky tvořivých dovedností jde zejména o nabytí těchto kompetencí:

– samostatný výběr liter. textu a kreativní práce s ním

– literárně teoretická analýza textu

– literárně kritická tvorba – eseje, sloupky, glosy, fejetony, recenze

– sestavení a inscenování literárně dramatického pásma

– převedení literárního textu do příbuzných žánrových forem (dramatizace, filmová povídka, scénář), event. proces opačný

V systému schopností jde zejména o nabytí těchto kompetencí:

– aplikace literárně teoretických poznatků při percepci a analýze umělec. textu

– percepce lit. (obecně uměleckého) díla jakožto specifického zobrazení reality (znakovost)

– uvědomělé vnímání dílčích jazykových prostředků kompozice uměleckého díla a pochopení motivace jejich použití

– orientace v kompozičních postupech umělec. textu

– orientace v tématickém plánu uměleckého díla

– posouzení některých shrnujících interpretačních názorů, soudů a závěrů a formulace vlastních

– obecný rozvoj komunikativních kompetencí studenta

B. Obsah, základní tematické okruhy

základy literární vědy – literární teorie, literární historie, literární kritika

– poetika; interdisciplinárnost literární vědy; literatura a její funkce

– metody interpretace textu – interpretační postupy a konvence, význam a smysl, popis, analýza struktury liter. díla

– výklad a vlastní interpretace textu; čtenářské kompetence; interpretace a dezinterpretace, práce s fantazií a kreativitou

– způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl a soudů nad nimi (osobní záznamy, anotace, kritika a recenze, polemiky)

– jazykové, kompoziční a tematické prostředky výstavby literárního díla – tropy; figury; rytmus, rým a zvukové prostředky poezie; monolog, dialog, přímá a nepřímá řeč, nevlastní přímá a polopřímá řeč; typy kompozice; motiv, téma

– text a intertextovost – kontext, vliv a způsoby mezitextového navazování a mezitextové komunikace (motto, citát, aluze), žánry založené na mezitextovém navazování (parodie, travestie, plagiát), hraniční rysy textu (předmluva, doslov, ilustrace, obálka; autorský komentář, recenze)

– vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury – funkce periodizace literatury, vývoj kontextu české a světové literatury; tematický a výrazový přínos velkých autorských osobností; – literární směry a hnutí; vývoj literárních druhů a žánrů s důrazem na moderní literaturu

– regionální autoři a témata (Erben, Mácha, Váchal, Kubín, Kocourek, Šlejhar, Opolský, Mašínová, Rais, Typlt, regionální pověsti aj.)

– kultura současné češtiny, kulturní aktuality (literatura, divadlo, hudba, film, televize, rozhlas, internet)

vlastní umělecká, publicistická i odborná tvorba (seminární práce, ev. práce SOČ)

C. Metodika

Východisko pro LS bude představovat teoretická rovina – systemizace dosavadních poznatků, doplnění o aktuální literárněvědné informace. Těžištěm práce v LS ovšem budou praktické činnosti (viz kap. Prostředky a formy práce). Seminář bude výrazně využívat mezipředmětových vztahů (Č, ZSV, D, Z, IVT). Osnovy LS byly vytvořeny se zřetelem k RVP pro gymnázia a k novému pojetí státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

D. Prostředky a formy práce

jazykové hry, dramatické hry, psychohry, soutěže

– formy dramatické výchovy, dramatizace

– recitace, interpretace textu

– analýza literárního či publicistického textu, div. představení, film. představení, textu písně, event.

výtvarného díla

– exkurze – divadlo, kino, MKS, výstavy, knihovna NP, knihovna HK

– turistické výlety (pěšky, kolo) – zejména za regionálními autory a tématy

– práce s odborným textem (poznámky, excerpta, konspekty), tvorba vlastních odborných textů (recenze, referát, koreferát, výklad)

– tvorba vlastních literárních a publicistických textů (úvaha, esej, fejeton, glosa, interwiev, reportáž, scénář)

-vedení vlastního kulturního deníku

-vytvoření seminární práce

D. Povinnosti účastníka LS

1) verbální aktivity: 1x za pololetí úvodní slovo (kulturní aktuality), 1x referát,1x koreferát + vedení části vyučovací hodiny o oblíbeném autorovi

2) dram. výchova: 1x scénář dramatizace, účast min. ve dvou dramatizacích, účast v kolektivní divadelní hře

3) nonverbální aktivity: 1x za pololetí pantomimická etuda

4) publicistika: 1x za pololetí esej, 1x odborný text, 1x fejeton, 1x interwiev, 1x glosa

vlastní tvorba.. za pololetí min. 1 povídka, 1báseň. Povinně alespoň 2 texty do školního časopisu Heuréka, účast v min. 1 liter. soutěži, účast v projektu studenti čtou a píší noviny

5) odborná tvorba: vypracování 1 seminární práce – práce SOČ.

E. Literatura

Martínková: Teorie literatury netradičně, Hrabák: Poetika, Beránková – Kostečka: Přečtěte si s námi (liter. interpretace pro vyučovací praxi), Hoznauer: Dobrodružství s literaturou, Bakalář: Psychohry I,II; Toman: Jak dobře mluvit, Pověsti a báje z Českého ráje, Hrdlička: Průvodce po literárním řemesle, Just: Slovník floskulí, Slovník literární teorie, Bernard: Co je divadlo, Bendl: Maturita z českého jazyka, Sochrová: celá řada učebnic literární výchovy a mluvnice pro střední školy