Základní informace

Předmět přírodopis/biologie se na naší škole vyučuje v 1.-7. ročníku osmiletého gymnázia a 1.-3. ročníku čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá převážně v učebně biologie, ve které je k dispozici velké množství pomůcek. Hodinová dotace předmětu připadá na 2 hodiny týdně; výjimku tvoří 6. ročník osmiletého a 2. ročník čtyřletého gymnázia, kde je hodinová dotace posílena na 3 hodiny týdně. V posledních ročnících (4.G a oktáva) je možné zvolit si předmět biologický seminář a rozšířit tak obzory v přírodovědné oblasti. Jednou z možností žáka během studia je také účastnit se přírodopisných soutěží, jež jsou buď organizovány samotnou školou, nebo je škola pro žáky zprostředkuje. Část vyučovacích hodin je také věnovaná praktikám (pozorování, práce s biologickými přístroji, experimenty, pitvy).

Vyučující přírodopisu/biologie se v hodinách snaží podpořit pozitivní vnímání přírody, klást důraz na komplexnost učiva a posilovat u žáků vztah k ostatním přírodovědným předmětům. 

Obsah učiva

nižší gymnázium

I. ročník – neživá příroda, obecná biologie, biologie hub, biologie živočichů (bezobratlí), člověk a příroda

II. ročník – biologie živočichů – obratlovci (vyjma savců), biologie rostlin, rostlinná společenstva

III. ročník – biologie živočichů (savci), biologie člověka

IV. ročník – geologie, základy ekologie, praktické poznávání přírody

vyšší gymnázium

1.G a 5. ročník – obecná biologie, biologie a fyziologie rostlin 

2.G a 6. ročník – biologie hub, systém a evoluce živočichů, fylogenetický vývoj orgánových soustav, ekologie a ochrana životního prostředí, etologie

3.G a 7. ročník – biologie člověka 

 

vyučující

Mgr. Pavlína Kuželová (vedoucí PK)

Mgr. Petra Lorenzová

Mgr. Dagmar Ročková