Cílem předmětu je rozšířit, prohloubit, upevnit, aktualizovat, systematizovat a zobecnit geografické poznatky získané v geografii (zeměpisu) a seznámit studenty se systémem poznatků o globálních problémech současnosti a přispět tak k ucelenému pochopení planetárního společenství lidí i jednoty přírody a společnosti. Vzhledem k zaměření obsahu předmětu napomáhat formování „globálního myšlení“ jako protiváhy úzce chápaným národním a skupinovým zájmům.

Po obsahové stránce výuka předmětu volně navazuje na tématiku povinného předmětu.

Seminář je určen především těm studentům, kteří si zvolili geografii jako maturitní předmět a rozhodli se pro studium některého přírodovědného oboru.

Z hlediska pracovních metod učitel využívá metod vnitřní diferenciace a individuálního přístupu, pro aktivizaci studentů při vyučování uplatňuje samostatnou práci, popřípadě práci ve skupinách. Je využíváno slovních metod (řízený rozhovor, diskuse) a písemných metod (výpisky z odborné literatury, referáty a seminární práce).

Cílem semináře je vedle osvojování vědomostí, také rozvíjení schopností, dovedností a návyků nezbytných pro samostatné vzdělávání a pro vysokoškolské studium v oblasti přírodních věd.

Seminář je otevřen pro studenty 4.G a oktávy.

Obsah učiva

Přehled tematických celků:

Prohloubení učiva regionální geografie světadílů

Geopolitika

Geoglobalistika

Shrnutí a systematizace učiva

Doporučená studijní literatura pro zeměpisný seminář:

Smolová, I., Vysoudil, M. (2003): Zeměpis na dlani. Ilustrovaný přehled středoškolského zeměpisu. Rubico, Olomouc

Šlachta, M. (2007): Ohniska napětí ve světě. Kartografie, Praha

Vyučující

Mgr. Tomáš Dočekal