Společenskovědní seminář je v předmaturitním ročníku určen především studentům, kteří mají hlubší zájem o společenskovědní tematiku a výhledově se jí chtějí věnovat studiem na vysoké škole. V návaznosti na výuku předmětu základy společenských věd seminář prohlubuje, rozšiřuje a systematizuje vědomosti získané v povinném předmětu. V semináři jsou využívány formy problémového vyučování, velký prostor je věnován aktivitě studentů a otázkám, které je zajímají.

Společenskovědní seminář v maturitním ročníku je určen především studentům, kteří chtějí maturovat z předmětu základy společenských věd a těm, kteří společenskovědní tematiku využijí ve svém dalším studiu. Studenti se učí posuzovat rozmanité přístupy k řešení problémů každodenní praxe a kriticky je reflektovat.

Cílem je kultivovat intelektuální, osobnostní i občanský profil studentů a formovat i rozvíjet mravní a právní vědomí.

Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně ve třetím a čtvrtém ročníku.

Vyučující

PaedDr. Stanislav Bendl