Základní informace

Vyučovací předmět Základy ekonomie se vyučuje jako samostatný předmět ve 4.
ročníku čtyřletého gymnázia a ve 4. ročníku vyššího stupně osmiletého gymnázia
(dvouhodinová dotace týdně).
Cílem předmětu je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, umožnit jim pochopit
mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti
a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání.
Žáci se seznámí se základy marketingu a managementu. Rovněž se seznámí se
světem financí, s finančními produkty, finančními institucemi a s aplikací moderních
technologií při nakládání s financemi. Žáci jsou vedeni k pochopení a kritické analýze
rizika a přínosů globalizace ekonomiky. Učí se orientovat na trhu práce.
Při výuce je rovněž využíván program organizace Junior Achievement Poznej svoje
peníze. Výuka probíhá pod vedením učitele využitím e-learningové aplikace s
využitím hypertextových odkazů.
Modul Poznej svoje peníze uvádí žáky do světa financí, seznamuje je s finančními
produkty, finančními institucemi a poskytuje jim praktické znalosti a dovednosti z této
oblasti.

Vyučující

Ing. Jindřiška Dubnová