Předmět geografie, resp. zeměpis je na naší škole chápán jako prostředek poznání vzájemného propojení přírody a člověka, navíc s výrazným praktickým akcentem (orientace v mapách, chápání současných světových problémů, porozumění aktualitám).

Na nižším stupni se předmět jmenuje zeměpis a v primě se začíná pohledem na Zemi jako vesmírné těleso, dále je představena kartografie a všechny přírodní složky. V sekundě se vracíme k regionálnímu zeměpisu a seznamujeme se se všemi kontinenty včetně Evropy. Socioekonomický zeměpis (obyvatelstvo, sídla, hospodářství) je spolu s vybranými globálními problémy náplní tercie. V kvartě se studenti seznamují především s učivem o České republice a na závěr pak s krajinou a její ochranou.

Na vyšším stupni, resp. na čtyřletém gymnáziu se učivo spirálovitě vrací a v rámci prvního ročníku v předmětu geografie je podán komplexní a ucelený přehled kartografie, planetární geografie a zejména fyzické geografie. Učivo druhého ročníku rozvíjí pohled na socioekonomickou a politickou geografii včetně problematiky globálních problémů. Třetí ročník pak završuje celkový obraz vybranými problémy regionální geografie světa i České republiky.

V maturitním ročníku mají studenti možnost volby semináře ze zeměpisu, ve kterém se rozvíjí a prohlubuje učivo o kontinentech a globálních problémech a je podána informace o geopolitice. Vše končí komplexním shrnutím.

Žáci mají možnost zapojit se do dvou tradičních zeměpisných soutěží. Jsou to Zeměpisná olympiáda a soutěž Eurorebus.

Vyučující

  • Mgr. Tomáš Dočekal (vedoucí předmětové komise)
  • Mgr. Vojtěch Záveský
  • Mgr. Jan Honců
  • Mgr. Kamila Šulcová