Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_034

Název výzvy: Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

Název projektu EN: Implementation of Regional Action Plan For Educational Development Strategy In The Hradec Kralove Region

Anotace projektu:

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (dále jen I-KAP KHK I) je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. I-KAP KHK I je zaměřen na realizaci zastřešujících aktivit, které podpoří intervence naplánované v dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I.

Fyzická realizace projektu

  • Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2018
  • Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2018
  • Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
  • Skutečné datum ukončení: 31. 12. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Projektový záměr naší školy jako partnera projektu

Pro rozvoj učitelů a žáků SŠ, učitelů spolupracujících MŠ a ZŠ a zkvalitnění výuky odborných předmětů na škole budou zavedeny aktivity vedoucí k využívání nových forem a metod práce učitelů ve škole a na pracovištích praxe žáků. Aby byl naplněn cíl, jímž je inovace ve vzdělávání v mateřských a základních školách v okrese Jičín, je plánována práce v digitálním edukačním prostředí s odpovídajícím digitálním edukačním vybavením. Materiály pro odbornou výuku, digitální edukační obsah a interaktivní pomůcky budou využívány ve výchovně-vzdělávací činnosti, konkrétně v předmětech Pedagogická praxe a Informační a komunikační technika. Učitelé školy budou kompletně proškoleni v této oblasti a dále budou své zkušenosti předávat dalším kolegům či pedagogům ze zapojených základních a mateřských škol.

Od září 2018 4 x ročně (celkem 10) proběhnou čtyřhodinová setkání pedagogických pracovníků SŠ, ZŠ a MŠ formou sdílení zkušeností, vzájemné podpory či odborné diskuse. Část těchto setkání může mít podobu odborných školení či seminářů na téma využívání digitálních edukačních pomůcek a digitálního edukačního obsahu v pedagogické praxi.

Dále je od září 2018 plánována realizace 1 kroužku pro žáky školy 1 x za měsíc (období září až duben, celkem 20 měsíců) zaměřeného na využívání digitálních pomůcek v MŠ v kombinaci s klasickými pomůckami. Jako doplnění bude vždy v červnu zařazena exkurze do IQParku v Liberci, která bude navazovat na činnosti zařazené do předmětů Pedagogická praxe, Pedagogika, Psychologie a Informační a komunikační technika. Cílem je propojení výuky SŠ a MŠ s cílem využití digitálních technologií ve vzdělávacím procesu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.