Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

Co je cílem projektu?

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Klíčová aktivita projektu „Rozvoj kariérového poradenství“

Aktivita projektu navazuje na aktivity realizované v I-KAP KHK I a rozšiřuje je. V projektu budou realizovány 2 vzdělávací moduly:

 

Modul A:

Kurz „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství“.
Modul je určen školám, které nebyly zapojeny do aktivit cílených na podporu kariérového poradenství projektu “I-KAP I” a aktuálně mají zájem se problematice kariérového poradenství intenzivněji a se znalostí nejnovějších poznatků věnovat. Základním cílem modulu je poskytnout 20 pedagogickým pracovníkům těchto škol ucelené a systematické vzdělávání (kurz) v problematice kariérového poradenství, a to v rozsahu 80 hodin. Vzdělávání bude zajištěno externími lektory, kteří se na oblast kariérového poradenství dlouhodobě specializují a mohou tak nabídnout skutečně soudobý a nejnovějším poznatkům odpovídající vhled do dané problematiky. Důraz bude kladen nejen na předávání teoretických východisek, ale též na prohlubování a rozšiřování odborných kompetencí pro poskytování kariérového poradenství.

 

Modul B:

Podpora při vytváření a implementaci systému kariérového poradenství do praxe jednotlivých škol.
Modul je určen školám, které byly intenzivněji zapojeny do aktivit cílených na podporu kariérového poradenství projektu “I-KAP I” a aktuálně mají zájem implementovat získané poznatky a kompetence do každodenní pedagogické praxe. Základním cílem modulu je v maximální možné míře zužitkovat aktivity předchozího projektu a vytvořit v rámci Královéhradeckého kraje síť škol, které mají vytvořen systém poskytování kariérového poradenství a cíleně ho praktikují.

Ve modulu bude zapojeno 15 škol ze všech částí (okresů) kraje. Ve výběru budou upřednostňovány školy, jejichž výchovní/kariéroví poradci absolvovali v rámci předchozího projektu dlouhodobý kurz „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti KP“ a mají zájem se kariérovému poradenství nadále věnovat.

Součástí modulu budou vzdělávací kurzy (3×16 hod.) i 6 workshopů, které budou zaměřené na prohlubování kompetencí kariérových poradců. 12 setkání budou určena ke vzájemnému sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe (pracovní skupina kariérových poradců zapojených škol). Kariéroví poradci zapojených škol budou mít k dispozici supervizora (možnost využít 10 individuálních supervizí) i mentora pracovní skupiny. V rámci modulu budou jednotliví členové pracovní skupiny ve spolupráci s metodiky projektového týmu partnera připravovat a realizovat aktivity oblasti kariérového poradenství přímo v zapojených školách.

Aktivity IKAPII