Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

 • personální podpora
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • společné vzdělávání dětí, žáků a studentů
 • podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit
 • aktivity rozvíjející ICT
 • spolupráce s rodiči žáků a studentů
 • spolupráce s veřejností

Odborník ve výuce

Cílem je prohloubení spolupráce pedagogického pracovníka střední školy a odborníka z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky této spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Sochař a řezbář Vladimír Janata – odborník ve výuce listopad 2019

www.gymnp.cz/aktualne/clanky/medaileaplaketyanebdalsisetkanisodbornikemdovyuky

Klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Supervize

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím odborně vedené supervize/mentoringu/ koučinku.

Sdílení zkušeností

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Vzájemná spolupráce

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol.

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem, např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Komunitní setkání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter střední školy.

Setkání s Jiřím Drahošem 12.11.2019

denik-gymnp.cz/interview-s-jirim-drahosem/

Vzpomínky nejen na 17. listopad 1989 s Pepou Lábusem 27.11.2019

denik-gymnp.cz/pepa-labus-na-nasi-skole/

Využití ICT ve vzdělávání

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol.

Kariérové poradenství

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření17 a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Školním kariérovým poradcem na naší škole je Mgr. Šárka Horáková

Projektové dny

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Projektovou výuku charakterizuje:

 • důraz na aktivizační metody výuky
 • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti
 • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky
 • důraz na praktickou využitelnost poznatků
 • důraz na mezipředmětovou spolupráci