Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvu č. 02_16_035 a 02_16_042
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ.

Cílem výzvy je  podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Dále pak pomůže při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Jsou podporovány též aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Naše škola se zapojila do této výzvy s projektem VZDĚLANÝ A SPOLUPRACUJÍCÍ UČITELSKÝ TÝM

Pro realizaci projektu byly vybrány tyto šablony:

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Dne 24. 11. 2017 od  13,00 hodin proběhl na naší škole společné vzdělávání pedagogických pracovníků na téma:

Bakaláři – efektivní nástroj pro administrativu učitele


Páteční odpoledne s Bakaláři

    Naše škola se od letošního roku zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ. Osmihodinové školení, které proběhlo v pátek 24. listopadu 2017, se týkalo šablony III/2.1 – Vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol.

     Ústředním bodem školení byla práce v programu Bakaláři a provázel nás jím velmi fundovaný odborník – Paedr. Pavel Pavelka, jenž kromě vysvětlování všech možností práce s Balakáři průběžně odpovídal na jakékoli dotazy.

     Celé školení bylo rozděleno do dvou částí. V první, určené všem pedagogům, jsme si osvěžovali využívání klasifikace, zápisů absence, psaní zpráv rodičům atp. Druhá byla zacílena zejména na třídní učitele, jejich zástupce, výchovnou poradkyni a vedení školy a týkala se evidence žáků (práce s kartou žáka, matrika, výchovná opatření, vytváření různých filtrovaných seznamů žáků …). Také nám bylo doporučeno využívat spíše přístup přes školní aplikaci Bakalářů než přes webové rozhraní.

     Jistou úlevu pro některé z nás znamenal fakt, že starší verze Bakalářů bude i nadále funkční, byť již nebude pochopitelně podporována. Na závěr p. ředitel poděkoval p. Pavelkovi za příjemně pracovně strávené odpoledne a cca po osmi hodinách jsme školení ukončili.

                        

III/2.7Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem aktivity je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich  každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků,
a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

III/2.9Tandemová výuka

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Projekt Rostlinná barviva

Mgr. et Mgr. Krystýna Rychlovská
Mgr. Marián Matůš Klapka

Kromě klasické výuky jsou žáci našeho gymnázia zapojeni také do projektů. V nedávné době proběhl projekt Rostlinná barviva, jehož se účastnila třída sexta. Ve třech projektových dnech se potkávaly předměty biologie, chemie, výtvarná výchova, a částečně také fyzika a angličtina.

První den projektu byl zahájen hrou Rostlinná buňka, a pokračoval úlohami týkajícími se rostlinných barviv. V těchto úlohách se žáci pokoušeli stanovovat vědecké hypotézy, které pak ověřovali nebo vyvraceli efektními experimenty v laboratoři. Věděli jste například, že z obyčejného zelí můžete získat barvy žlutou, zelenou, modrou, fialovou, červenou a růžovou? Barevnou paletu vytvářejí antokyany, rostlinná barviva přítomná v zelí, která mění barvu podle pH prostředí (zda je kyselé nebo zásadité). Nebo že zelený roztok získaný z rostlin může být červený, když se na roztok podíváme v bočním světle? Za to může pro změnu fyzika a naše oči, které vnímají jinak procházející a odražené světlo.

Druhý den projektu byl věnován barvení rostlinným materiálem. Z něj bylo třeba připravit barvířské lázně – plody, květy a listy různých rostlin byly v roztoku přivedeny k varu, byla přidána mořidla, upraveno pH a do roztoku byla vložena pláténka nejrůznějších tvarů. Po obarvení byla pláténka ustálena pod vodou nebo domořena a usušena. Podařilo se získat pestrou škálu barev, výroba koláží z plátének je v procesu a brzy Vám ukážeme i tyto výtvory v galerii. Na konci projektového dne si žáci zkusili těmito barvivy také malovat na papír  -a vznikla zajímavá díla.

Závěrečný den projektu byl věnován skupinové práci na zvolené téma týkající se ústředního motivu celého projektu – barviv. Studenti si své práce vzájemně představili a tak jsme projekt zakončili.

III/2.10Zapojení odborníka z praxe

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Výsledkem této aktivity by mělo být zlepšení výuky žáků a pozitivní vliv na výsledky žáků.

Dřevosochání s Vladimírem Janatou
V plném proudu je příprava zajímavých workshopů, kterou pro třídu sextu připravuji společně s výtvarníkem a sochařem Vladimírem Janatou z Kundratic z Podkrkonoší. Tento zkušený tvůrce betlémů a dřevěných i kamenných reliéfů a plastik je svým dílem známý nejen ve zdejším regionu. Jeho díla jsou zastoupena i v soukromích sbírkách v ČR, SRN, Belgii, Velké Británii, Holandsku a USA. Deset obrazů tvoří stálou výzdobu kulturního zařízení v Kundraticích. Díky sestrám Tláskalovým,učitelkám jazyků v Mladé Boleslavi, jsou jeho díla umístěna v náchodském gymnáziu, Regionálním muzeu v Náchodě, muzeu Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi, v Leteckém muzeu v Praze Kbelích a v Pedagogickém muzeu v Praze.V lednu, únoru, březnu a dubnu 2018 si pod vedením pana Janaty vyzkouší šikovní a zruční sextáni vždy čtyři vyučovací hodiny sekat do prkna, vyrobit figurku do betléma nebo vyřezat reliéfní dekory do dřeva  lípy. V úvodní hodině se také seznámí s životem a dílem tohoto umělce. (web: http://vladimir-janata.cz/)Díky projektu šablony se tak žákům naskytne jedinečná a neopakovatelná šance poznat na vlastní oči práci renomovaného odborníka a pod jeho vedením si i prakticky něco z jeho oboru vyzkoušet.

III/2.11CLIL ve výuce SŠ

Cílem této aktivity je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené  na inkluzi

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů, umožní pozvat lektora přímo do školy a tak ušetřit čas pedagoga.

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity  je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možností doučování.

Postřehy z doučování 2017/18