Vnitřní řád školní jídelny – platný od 1. 9. 2020

 • z nařízení EP 852/2004 o hygieně potravin
 • ze zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví
 • z vyhlášky ministerstva školství č. 107/ 2005 a její změny 107/2008 a 463/2011 Sb. O školním stravování
 • z vyhlášky ministerstva školství č. 108/ 2005 Sb. O školských výchovných a ubytovacích zařízení
 • z vyhlášky č 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • z vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004Sb. a č. 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby


Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a pracovníků školských zařízení po celou dobu školního roku, jehož počátek a konec je vyhlášen MŠMT v Praze, s výjimkou prázdnin stanovených MŠMT a dnů volna vyhlášených ředitelem školy, není-li dohodou obou stran ujednáno jinak.
Žáci s docházkou pouze do školy – Gymnázium a SOŠPg – mají právo denně odebrat oběd.
Žáci Gymnázia a SOŠPg a SŠ Gastronomie a služeb Nová Paka – ubytovaní na Domově mládeže – mají právo denně odebrat 2 hlavní jídla (oběd, večeře) a jídla doplňková (snídaně + přesnídávka, svačina a II. večeře)
Žáci SŠ strojírenské a elektrotechnické Nová Paka – ubytovaní na Domově mládeže – mají právo denně odebrat 2 hlavní jídla (oběd, večeře) a jídla doplňková (snídaně + přesnídávka, svačina a II. večeře)


Organizace provozu stravování
Doba výdeje pokrmů :
Snídaně (pondělí – pátek) od 5,30 h – 7,40 h
Oběd (pondělí – čtvrtek) od 11,30 h – 14,30 h
Oběd (pátek) od 11,15 h – 14,15 h
Večeře (pondělí – čtvrtek) od 18,00 h – 18,30 h
Svačina (pondělí – čtvrtek) od 15,00h – 16,00h


Ceny stravného
Oběd (žáci 11 – 14 let) 29,- Kč (finanční normativ na potraviny)
Oběd (žáci 15 a více let) 30,- Kč (finanční normativ na potraviny)
Snídaně + přesnídávka 25,- Kč (snídaně 16,- Kč + přesnídávka 9,- Kč- finanční normativ na potraviny)
Oběd 30,- Kč (finanční normativ na potraviny)
Svačina 10,-Kč (finanční normativ na potraviny)
Večeře + II. večeře 32,- Kč (večeře 22, -Kč + II. večeře 10,- Kč – finanční normativ na potraviny)
Celkem celodenní strava 97,- Kč


Platba stravného
Platba stravného se provádí bezhotovostním způsobem:
inkasem z účtu (přinést potvrzení o zřízení příkazu k inkasu)
složenkou nebo převodem – vždy nejpozději do posledního dne v měsíci – u vedoucí ŠJ zjistit částku
k zaplacení a složit na účet jídelny – 78 – 8509160257 / 0100


Termín placení stravného
příkazem k inkasu – předem, 20. dne v měsíci bude stažena požadovaná částka na příští měsíc
složenkou, převodem – předem, od 20. do posledního dne v měsíci. V kanceláři školní jídelny předloží doklad o zaplacení stravného, nejpozději do posledního dne v měsíci.
Při nezaplacení stravného v daném termínu
přes inkaso – stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou
složenkou, převodem – do doby zaplacení nebude strávníkovi umožněno stravování ve školní jídelně

Vyúčtování stravného po ukončení stravování
konečné vyúčtování stravného se provádí po ukončení stravování ve školní jídelně – strávník má povinnost nahlásit ukončení stravování vedoucí ŠJ
nedoplatek stravného je strávník povinen doplatit ihned
přeplatek stravného bude strávníkovi vrácen na účet uvedený v Přihlášce ke stravování nebo v hotovosti v účtárně školy


Přihlašování a odhlašování stravy

stravu lze přihlásit a odhlásit nejpozději do 11. hodiny předešlého dne !!!

 • osobně v kanceláři ŠJ
 • telefonicky 493 721 321/ 734 490 926
 • přes objednávkový terminál umístěný ve vestibulu DM
 • pomocí internetu na stránkách školy www.gymnp.cz

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování na dobu neurčitou, jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z internátu, změna stravovacích dní a ostatní změny) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí ŠJ. Žákům ubytovaným na domově mládeže začíná stravování pondělní snídaní a končí pátečním obědem.

V případě nemoci má žák nárok 1. den odebrat stravu do jídlonosičů, za původní cenu v době od 11.15h – 11.30h a 14.15h – 14.30h, další dny nemoci je povinen stravu odhlásit, pokud tak neučiní, má ŠJ právo účtovat plnou cenu stravy.

Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem strávníci používají čip, který je možno si pořídit v kanceláři školy u paní Vojtíškové.

Záloha na čip je stanovena na 200,- Kč. Pokud strávník ukončí stravování v jídelně a vrátí neporušený čip, bude mu záloha vrácena.

Čip je používán:

 • k výdeji stravy
 • k odhlašování stravy
 • možnost přeobjednat si druhé hlavní jídlo (platí pouze u oběda)


Pokud strávník zapomene čip, bude mu vydána v kanceláři ŠJ náhradní stravenka.

Pokud strávník ztratí čip, je povinen toto hlásit v kanceláři ŠJ, kde dojde k zablokování čipu, aby nemohl být zneužit. Strávník si musí pořídit nový čip.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:
po – pá od 7.15 h – 8.00 h
po – pá od 11.30 h – 14.30 h
Pedagogický dozor ve školní jídelně zajišťují vychovatelé z Domova mládeže.


Vlastní organizace provozu v jídelně
v šatně je možno odložit tašku a svršky (neodkládat cenné věci – mobilní telefony, peněženky apod.)
po dezinfekci rukou si strávník vyzvedne tác
hlavní jídlo a polévka jsou vydány kuchařem – nutno přiložit čip na čtečku čipů
strávník má možnost si jídlo přidat – polévku, přílohu, omáčku, k dispozici má dostatek nápojů
po konzumaci jídla použité nádobí odloží k mycí lince, kde pracovnice toto odebere


 • Platí zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor ŠJ !!!
  Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí ŠJ, vedoucího kuchaře a dozorujícího pedagoga, chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) zajišťují pracovnice kuchyně.
 • Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídají také pracovnice kuchyně.
 • Nevolnost nebo úraz ve školní jídelně hlásí děti pedagogickému dozoru nebo vedoucí školní jídelny.
 • Připomínky ke stravování mohou rodiče podat u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky kdykoli v úředních hodinách.


Jídelní lístek je vyvěšen na vrátnici DM a ve školní jídelně, zároveň je uveden na webových stránkách školy www.gymnp.cz.


Provozní řád školní jídelny je vyvěšen ve školní jídelně, na DM, na webových stránkách školy.

Nová Paka dne 1. 9. 2020 Sestavil: Jana Vlačihová v.r. vedoucí školní jídelny
Schválil: Mgr. Pavel Matějovský v.r. ředitel školy