Školní poradenské pracoviště - Krizový plán školy


Krizový plán aneb Co dělat, když máme ve škole, na internátě…

Drogy (marihuana, hašiš, pervitin, těkavé látky…)

 1. Zabavenou či nalezenou látku uložíte do obálky (nijak s ní nemanipulujete), obálku zapečetíte a uložíte do trezoru (ředitelna školy).
 2. O nálezu nebo zachycení sepíšete zápis, ve kterém přesně popíšete vzhled látky, místo a čas nálezu. Zápis podepíší 2 dospělé osoby (nálezce + metodička školní prevence J. Knapová, na internátě vychovatelka) a ten, u koho byla nalezena či nález ohlásil (jestliže podepsat odmítne, uvedete – odmítl podepsat).
 3. O nálezu informujete ředitele školy, zástupkyni nebo preventistku. Ti informují Policii ČR.
 4. Jednou z dospělých přítomných osob u celé akce je ředitel školy, popř jeho zástupkyně či preventistka, na internátě vychovatelka.

Podezření, že žáci kouří…

 1. Kromě prevence stanovené ŠŘ a výchovného působení řešíme sankcemi (viz Sankční řád (11/2013)

Zbraně (obušky, nože, hvězdice, tyče, struny…)

 1. Všechny viditelné zbraně okamžitě zabavte a vraťte až rodičům (na základě zápisu oznámit preventistce).
 2. Jakékoliv zranění žáka netutlejte, ale okamžitě jej řešte. Hlaste ihned zdravotnici, preventistce. Kontaktujte rodiče, do řešení zapojte poškozeného i útočníka, popř. volejte policii. Útočník nesmí vyjít z vyšetřování jako hrdina.
 3. Nikdy žádného žáka netlačte do kouta a neprovokujte zbytečným tlakem. Obvykle zaútočí proto, že jste se dotkli jeho důstojnosti.

Záškoláctví

 1. Viz Sankční řád (11/2013)
 2. Viz Školní řád ((Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, březen 2002)

Šikana

 1. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany na školách a školských zařízeních (2016) obsahuje strategii pro vyšetřování prvotní šikany.
 2. Pakliže zjistíte jakýkoli náznak šikany, hlaste metodičce prevence nebo výchovné poradkyni. Ty stanoví postup, popřípadě metodicky povedou vyšetřování šikany.
 3. Všímejte si nepřímých znaků šikany.

Mgr. Jana Knapová, Mgr. Šárka Horáková