Informační a poradenská činnost

 • předávání informací o dalších možnostech studia na VŠ, VOŠ všem žákům  

gymnázia a SOŠPg (osobně, prostřednictvím nástěnky, objednávkou tiskovin, elektronicky)                      

 • poskytování propagačních materiálů a informací o VŠ, VOŠ, popř. dalších školách a přijímacím řízení na tyto školy
 • půjčování propagačních materiálů z VŠ, VOŠ, různých textů a studijních materiálů
 • poskytování poradenské činnosti absolventům povinné školní docházky ve víceletém gymnáziu v případě, že chtějí změnit školu
 • zprostředkování besed se zástupci Úřadu práce a IPS v Jičíně, VŠ, agentur apod.
 • případná organizace prezentace školy na Burze škol v Jičíně, Trutnově, Semilech, Hradci Králové
 • vedení statistiky uplatnění absolventů
 • informační a osvětová činnost pro rodiče (dle potřeby)
 • poradenská činnost třídním učitelům (náplň třídních hodin)
 • zapojení do projektu I-KAP II – kariérové poradenství

Výchovná činnost

 • řešení výchovných problémů ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli
 • kontaktování pedagogicko-psychologické poradny, dětské psychiatrie apod.

            (v případě potřeby)

 • spolupráce ÚP, PPP, SPC
 • spolupráce s IPS Jičín
 • osobní konzultace se žáky (vedení zápisů o těchto konzultacích)
 • podchycení nadaných žáků (dokumentace)
 • evidence žáků s SPU, metodická podpora učitelů
 • spolupráce s pedagogickou asistentkou, speciální pedagožkou
 • diagnostika tříd 1-8, 1.G – 4.G, 1 A – 4.A (ve spolupráci s TU)
 • pomoc s přípravou Adaptačních kurzů pro 1, 1. G, 1. A, vedení 5
 • vedení statistiky problémů jednotlivých tříd, vyhodnocení jako podklad pro další práci se třídami
 • organizace a vedení výchovných komisí
 • koordinace individuálních vzdělávacích plánů
 • zajištění části preventivního programu (spolupráce s MP)

Plán práce výchovného poradce

 • září                    
  • programové zajištění Adaptačních kurzů 1, 1. G, 1,5
  • studenti s SPU – zajištění ve spolupráci s TU, PPP (IVP, PLPP)
  • ve spolupráci s MP příprava celoročního projektu Primární prevence
  • vyhodnocení úspěšnosti žáků při přijetí k dalšímu studiu
  • prezentace SCIO ve škole – 4. G, 4. A, 8
  • porada výchovných poradců
 • říjen 
  • Učitelské noviny – zajištění tzv. seznamového čísla pro studenty maturitních ročníků
  • Burza škol Jičín, Trutnov, Semily, Hradec Králové atd. (pomoc se zajištěním a organizaceí)
 • listopad
  • volba dalšího studia – individuální konzultace
 • prosinec
  • TH v maturitních ročnících
 • leden
  • přihlášky na VŠ – konzultace ve třídách 4. A, 4. G, 8
 • únor
  • individuální pomoc s vyplňováním přihlášek na VŠ
 • březen
  • příprava přijímacího řízení – studenti s SPU
 • duben
 • květen
  • individuální pomoc s vyplňováním přihlášek na VOŠ
 • červen
  • odvolání proti nepřijetí ke studiu – individuální pomoc jednotlivým žákům
  • zhodnocení a statistika problémů jednotlivých tříd, vyhodnocení jako podklad pro další práci TU se třídami
  • vyhodnocení IVP, PLPP (s PPP Jičín)

                                                                                                                    Mgr. Šárka Horáková