Úkoly výchovného poradenství 

Informační a poradenská činnost

–    předávání informací o dalších možnostech studia na VŠ , VOŠ všem studentům a studentkám gymnázia a  SOŠPg (osobně, prostřednictvím nástěnky, objednávkou tiskovin atd.)
–    půjčování propagačních materiálů z VŠ, VOŠ, různých textů a studijních materiálů
–    poskytování poradenské činnosti absolventům povinné školní docházky ve víceletém gymnáziu v případě,  že chtějí změnit školu
–    zprostředkování besed se zástupci Úřadu práce v Jičíně, VŠ, agentur apod.
–    prezentace školy na Burze škol v Jičíně
–    vedení statistiky uplatnění absolventů
–    informační a osvětová činnost pro rodiče (dle potřeby)
–    poradenská činnost třídním učitelům (náplň třídních hodin)

Výchovná činnost

–    řešení výchovných problémů ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli
–    kontaktování pedagogicko-psychologické poradny, dětské psychiatrie apod. (v případě potřeby)
–    spolupráce s úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou
–    spolupráce s Informačním poradenským střediskem Jičín
–    osobní konzultace se studenty (vedení zápisů o těchto konzultacích)
–    podchycení výborných studentů (dokumentace)
–    vedení kartotéky studentů s VPU
–    diagnostika tříd 1– 8,  1.G –4.G,  1.A – 4.A (ve spolupráci s TU)
–    organizace, realizace a vedení seznamovacích kurzů pro 1, 1.G, 1.A
–    vedení statistiky problémů jednotlivých tříd, vyhodnocení jako podklad pro další práci se třídami
–    organizace a vedení výchovných komisí
–    koordinace individuálních vzdělávacích plánů
–    koordinace práce s handicapovanou studentkou
–    zajištění části preventivního programu

Plán práce výchovného poradce

září                 
– organizace a programové zajištění seznamovacích kurzů 1, 1. G, 1.
– studenti s SPU – zajištění ve spolupráci s TU, ped. psych. poradnou
– 1. r. – Učení – beseda na domově mládeže
– příprava celoročního projektu Primární prevence
– příprava celoročního projektu třídnických hodin
– SCIO ve škole – 4. G, 4. A, 8

říjen          
– Učitelské noviny – zajištění tzv. seznamového čísla pro studenty maturitních ročníků                    – Burza škol Jičín (zajištění a organizace)
– porada výchovných poradců

listopad
– volba dalšího studia – individuální konzultace
prosinec
 – TH v maturitních ročnících

leden
– přihlášky na VŠ – konzultace ve třídách 4. A, 4. G, 8

únor
– individuální pomoc s vyplňováním přihlášek na VŠ

březen
– příprava přijímacího řízení – studenti s SPU

duben
květen
– individuální pomoc s vyplňováním přihlášek na VOŠ

červen
– odvolání – individuální pomoc jednotlivým studentům
– zhodnocení a statistika problémů jednotlivých tříd, vyhodnocení jako podklad pro další práci TU se třídami