Informační a poradentské středisko Jičín

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO (IPS)
Úřadu práce v Jičíně
Kontakt:
•    Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Jičíně
•    tel: 493 580 247•    v úředních hodinách v č. 57- 2. patro vlevo-odd. poradenství a rekvalifikací nebo v IPS-3. patro vpravo
Poskytuje  bezplatné služby :
•    žákům základních škol a jejich rodičům
•    studentům středních škol
•    široké veřejnosti
•    uchazečům a zájemcům o zaměstnání
•    spolupracuje s poradci na základních a středních školách
     spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou
•    s ostatními útvary úřadu práce
•    s dalšími institucemi a organizacemi

Uživatelé služeb (klienti) mohou služby využívat bezplatně a to:
samostatně
•    klient samoobslužně využívá informační zdroje IPS bez podpory poradce
     s  pomocí odborného poradce
•    klient využívá informační zdroje a média s pomocí poradce
•    poradce poskytuje klientovi na základě jeho dotazů rady a informace
•    poradce na požádání poskytne klientovi komplexní poradenství,
     tj. snaží se získat informace o jeho osobnosti (za použití poradenského rozhovoru, pomocí aplikace dotazníků, psychodiagnostiky) a na základě vyhodnocených dat  doporučuje / navrhuje vhodné možnosti pro jeho samostatné rozhodnutí
Poskytuje informace o:
•    možnostech studia na všech typech škol v ČR
•    pracovních pozicích-jejich nárocích na vzdělání, zdravotní stav, kompetence aj.
•    možnostech uplatnění v jednotlivých profesích v regionu
•    možnostech uplatnění absolventů v jednotlivých oborech na trhu práce
•    možnostech studia na zahraničních školách
•    možnostech pracovat jako au-pair nebo dobrovolník v zahraničí
•    návaznosti studijních programů, organizaci studia aj.
•    vhodných způsobech vyhledávání práce
•    nárocích na sebeprezentaci při jednání o pracovním místě
•    možnostech získání kvalifikace, změně kvalifikace a profesní orientace

Pořádá:
•    skupinové programy pro žáky, studenty a uchazeče o zaměstnání (viz konkrétní nabídka)

Umíš se správně učit?

Pamatuj!Ani ten, kdo má výbornou paměť, si nepamatuje všechno stejně dobře a stejně rychle. Dobré zapamatování je ovlivněno řadou činitelů, kterými jsou:
Zájem – při práci konané se zájmem postupujeme rychleji a méně se unavíme. Větší množství poznatků si zapamatuje ten, kdo o ně projeví zájem. Nenech se do učení nutit!
Soustředění pozornosti – je klíčem k dobrému zapamatování učiva. Soustředění pozornosti je třeba cvičit, denně po malých dávkách (10 minut), které postupně zvyšujeme až na 20 – 25 minut.
Chtění („chci“) – jestliže něco chci dělat, něčeho chci dosáhnout, pak se činnost změní v radost a hru. Jestliže si chci něco zapamatovat, naučit se něčemu, znamená, že se o to zajímám.
Vůle – největší pocit uspokojení ti přinese, naučíš-li se poručit sám sobě. „Musím“ tak bude tvou hnací silou, na rozdíl od „musíš“.

Získat zájem o učení, chuť naučit se i látce v málo oblíbeném předmětu, je možné následujícím způsobem: Každý předmět má různé stránky, zamysli se nad nimi, hledej a uvidíš, že v něm najdeš i pro sebe něco zajímavého, že se ti bude zdát sympatičtější, než dosud. Zájem o předmět ti pomůže vzbudit poutavá knížka nebo vzrušující román. Požádej o radu (učitele, rodiče, pracovníky v knihovně), co by sis měl přečíst.
Soustředění pozornosti cvič na předmětu, který nemáš právě v oblibě. Důležité je provádět cvičení pravidelně každý den – i když druhý den nemáte tento předmět na rozvrhu. Zpočátku to pro tebe bude znamenat velké vypětí vůle, postupně – protože začneš látku chápat – získáš o předmět zájem. Pro učení je velmi důležité pochopení toho, čemu se mám naučit. Zapamatovat si to, čemu nerozumím, je velmi obtížné. Snaž se látku vždy nejprve pochopit a pak se jí teprve uč. V chápání učiva ti pomohou učitelé, rodiče, spolužáci, příručky, slovníky a různé encyklopedie (je tedy výhodou, když máš alespoň trochu vybavenou knihovničku). Než požádáš o pomoc, snaž se látku pochopit vlastním úsilím, prostě snaž se vždy „přijít věci na kloub“. Teprve tam, kde tvé síly nebudou stačit, požádej o pomoc a ptej se! Víš, jak si zkontroluješ, jestli jsi učivo pochopil? – Správně jsi učivo pochopil teprve tehdy, až jej dokážeš opakovat vlastními slovy.
Také si naříkáš na špatnou paměť? Domníváš se, že tak velké množství učiva si nelze zapamatovat? Nevěř tomu. I umění zapamatovat si je možné se naučit.
Nejlépe se pamatuje:
•    učíme-li se podle osnovy, kterou si sami sestavíme (viz dále pokyny pro sestavování osnovy)
•    jestliže se něčemu skutečně chci naučit
•    když si naučenou látku občas zopakuji v různou denní dobu
•    učím-li se po částech a nahlas
•    jsem-li při učení v dobré náladě
•    dokážu-li správně postihnout, postřehnout návaznost učiva
•    vědomosti získané při nějaké činnosti
Snáze se budeš učit, naučíš-li se sestavit si osnovu nebo zápis. Uč se s tužkou v ruce!
Postup při sestavování osnovy:
•    přečti si pomalu a pozorně, souvisle celý text (nedej se při čtení ničím vyrušit)
•    čti podruhé a tužkou podtrhávej důležitá slova – taková, která něco říkají
•    z podtrhaných bodů sestav a napiš řadu hesel – osnovu
Pak už se uč pouze tak, že si budeš látku podle osnovy přeříkávat. Opakovaným čtením celého textu by ses dále zbytečně zdržoval. Látku si podle osnovy přeříkej svými slovy alespoň dvakrát. Mezi opakováním si dopřej krátkou přestávku (3-5 minut). Nakonec je dobré si látku zopakovat svými slovy zpaměti i bez osnovy.
Při přípravě na vyučování zachovávej tyto zásady:
1.    Neuč se hned následně po sobě předmětům, které mají k sobě blízko, jsou si nějak podobné (například            matematika a fyzika).
2.    Zvol takové pořadí předmětů, aby za sebou následovaly ty, které jsou svým charakterem od sebe odlišné,        např. vhodné je pořadí Čj, M, D, F, Z.
3.    Začínej vždy těmi předměty, které se ti zdají obtížné, které nemáš tolik rád – po vyučování si přečti látku,            která byla toho dne vyložena. Až se ji budeš dodatečně důkladně učit, uvidíš, že ti učení půjde snáze.
Několik zásad na závěr:
1.    Než se pustíš do učení, připomeň si něco příjemného (např. dnes jsem dostal jedničku, až se naučím, půjdu si hrát nebo do sportovního kroužku, do kina apod., v neděli mě čeká výlet, jednou budu letcem nebo lékařem apod.). Prostě obstarej si příjemnou náladu pomocí příjemných myšlenek.
2.    Uč se v dobře vyvětrané místnosti, přiměřeně vytopené (ne přetopené) a v pohodlném, volném, netísnícím oblečení.
3.    K učení sedej vyspaný a přiměřeně sytý (ne přejedený a ne hladový).
4.    Mezi učením dělej přestávky, ale příliš se při nich nerozptyluj. Dívej se z okna, protáhni se, na chvíli si  lehni se zavřenýma očima, ale neposlouchej rádio, nedívej se na televizi, nehraj hry na počítači, nezačti se do napínavé knížky atd..
5.    Intenzivní učení se nové látce pravidelně střídej s opakováním starší látky.
6.    V průběhu učení si o některé přestávce zacvič – zrychlíš si tím krevní oběh a získáš energii pro další práci.
7.    Při učení se vždy zamýšlej nad tím, kde a jak se dá v praxi použít vědomostí, které si právě osvojuješ.
Zkus se řídit uvedenými pokyny a uvidíš, že ti učení půjde snáze. A kdybys přece jen narazil na problém,
s nímž si nebudeš vědět rady, obrať se na rodiče, učitele, výchovného poradce na škole nebo psychologa v pedagogicko-psychologické poradně.

Užitečné adresy

Vzdělávací instituce

www.samouk.cz
http://portal.mpsv.cz
www.atlasskolstvi.cz Přehled škol a studijní nabídky
www.vysokeskoly.cz
www.vyssiodborneskoly.cz
www.nuov.cz Národní ústav odborného vzdělávání
www.kr-kralovehradecky.cz
www.skoly-kurzy.cz
www.kampomaturite.cz
www.aktivnistudium.cz
www.ssvs.cz
www.csss.cz
www.gaudeamus.cz
www.skolaonline.cz
www.scio.czVaše cesta ke vzdělání (informace o přijímacích zkouškách, o jednotlivých školách, ukázky přijímacích zkoušek, testy, kurzy)
www.zaskolou.cz
www.vzdelani.cz
www.educity.cz
www.nvf.cz
www.start.cz
www.elabyrint.cz
www.adecco.cz
www.grafton.cz
www.cvmarket.cz
www.cvonline.cz
www.cermat.cz Centrum pro reformu maturitní zkoušky
www.hyperstudent.czwww.vzdelavani.ihned.cz
www.studentin.cz

Brigády
http://www.azbrigady.cz/
http://brigady.vzdelani.cz/
http://student.finance.cz/brigady/
http://brigady.jobs.cz/
http://www.student-servis.com/
www.monster.com
www.indexplus.cz

Absolventi
www.startnatrhprace.cz
www.aiesec.cz
www.infoabsolvent.cz Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce, rady pro středoškoláky
www.neflakamse.cz
www.inexsda.cz
www.kariera.ihned.cz

Volba povolání
www.jobs.cz
www.prace.cz
www.jobpilot.cz
www.ejob.cz
www.hotjobs.com
www.uk.plusjobs.com
www.ceskaskola.cz
www.volbapovolani.cz
www.pppjicin.cz
www.rcv.cz
www.job-tip.cz
www.qwo.cz

Jazyky, zahraničí
www.jazykovky.cz
www.studujeme.cz
www.eures.cz Informace o trhu práce v Evropě

Strukturovaný životopis