Role učitele, který je ve škole současně výchovným poradcem, je pro hromadu školáků i jejich rodičů tak trochu hádankou. Málokdo totiž ví, kde u takového kantora končí učitel a kde začíná výchovný poradce. Role učitele je většině lidí dost jasná, ale role výchovného poradce v základní či střední škole bývá daleko komplikovanější.
Kdo je vlastně výchovný poradce? Jedna z mnoha definic ho popisuje jako „pedagoga, odborně připraveného pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.“

S čím mohu pomoci:

 1. Individuální práce se žáky v osobních i studijních problémech
 2. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 3. Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 4. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 5. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 6. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti psychohygieny
 7. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 8. Spolupráce při péči o integrované žáky s různým stupněm podpůrných opatření (nastavení plánu, vyhodnocení)
 9. Poskytnutí informací pro žáky ohledně dalšího vzdělávání v pedagogických, psychologických a terapeutických směrech
 10. Podpora osobnostního rozvoje žáka
 11. Poradenství v oblasti využití formativního hodnocení