I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Jednací řád školské rady upravuje přípravu a průběh zasedání, schvalování materiálů.

II. PŘÍPRAVA ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

 1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. V případě potřeby častěji.
 2. Ve výjimečných případech (nouzový a krizový stav) může rada zasedat online, včetně hlasování.
 3. Zasedání školské rady svolává zvolený předseda. Pozvánku a podklady předseda nebo jím určený člen rady zasílá ostatním členům vždy min. 7 dní předem.
 4. Rada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Členové školské rady se dohodli, že svou případnou neúčast omluví předem.
 5. Materiály na zasedání připravuje překladatel, který také odpovídá za jejich kvalitu a za to,
  že nejsou v rozporu s obecně platnými právními normami.

III. PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY, HLASOVÁNÍ

 1. Zasedání školské rady řídí předseda, nebo jím určený člen školské rady na základě schváleného programu.
 2. Každý člen školské rady je oprávněn k projednávaným otázkám přednést své stanovisko.
 3. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména dokumentaci školy. Informace chráněné zákonem 110/2019 Sb. O ochraně osobních údajů poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.
 4. K jednotlivým bodům programu zasedání školské rady se přijímá usnesení. Hlasování je veřejné.
 5. Usnesení je přijato v případě, když pro návrh hlasuje nadpoloviční většina všech členů školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 6. Ze zasedání školské rady se pořizuje zápis, který do deseti dnů obdrží každý její člen. Námitky k zápisu lze uplatnit do 3 dní od odeslání zápisu členům.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.
 2. Školská rada schválila tento jednací řád dle zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona.
 3. Tento jednací řád nabývá účinnosti dne

V Nové Pace dne 27. 10. 2021                                                             

Pavel Vojtíšek                                                

předseda školské rady