Předmět Biologie a hygiena na SOŠ pedagogické navazuje na základní vědomosti z prvouky a přírodopisu na základní škole. Předpokládá se zvýšený zájem o etiku a kulturu životního prostředí, které spolu s pedagogickým nadáním a pozitivním hodnotovým systémem vytvářejí vhodného budoucího pedagoga předškolní výchovy.

Studenti se úvodem orientují v systému flóry a fauny, získávají dovednosti, zdůrazňují se vazby na životní prostředí a souvislosti mezi člověkem a přírodou.

V dalším ročníku získávají studenti orientaci v anatomii a fyziologii lidského těla, seznamují se s ontogenetickým vývojem lidského jedince, je zdůrazněn význam prevence a rizik.

V dalším tématickém bloku se studenti seznámí se základy genetiky, civilizačními chorobami, se sociálně-patologickými jevy a demografickým chováním populace. Zahrnuto je i etologické minimum, výchova k rodičovství a vnímání ekologické problematiky.

Doporučená literatura: v této době neexistuje vhodná učebnice pro SOŠPg, vědomosti lze získat z jakékoliv učebnice pro střední odborné školy.

Vyučující

Mgr. Pavel Matějovský

Mgr. Pavlína Kuželová