Předmět Literární a jazykové praktikum je odborný vyučovací předmět, který prohlubuje znalosti a dovednosti osvojované v předmětu český jazyk a literatura a orientuje je tak, aby je žáci byli schopni aplikovat při práci s dětmi předškolního i školního věku.

Z hlediska klíčových dovedností rozvíjí předmět v prvé řadě komunikační schopnosti žáků, kultivuje jejich osobní projev, učí je vhodným způsobem komunikovat a spolupracovat s dětmi.

Předmět zahrnuje tři oblasti učiva:

  1. Literaturu pro děti a metodiku literární výchovy
  2. Mluvený projev a základy uměleckého přednesu
  3. Metodiku jazykové výchovy

Časová dotace předmětu:

1. – 3. ročník – 1 hodina týdně

4. ročník – 2 hodiny týdně

Vyučující

Mgr. Jana Knapová