Obsah a rozsah předmětu umožňuje žákům, aby si osvojili především dovednosti potřebné pro aktivní zapojení do běžného života, vytvářet kvality, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do nejrůznějších sociálních vztahů a vazeb. Předmět by měl pomoci žákům zvládat procesy sebepoznání i poznávání druhých lidí, pochopit motivaci vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Žáci by se měli naučit respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití, přebrat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání a měli by být plně vědomi všech důsledků.

Předmět Osobnostní rozvoj směřuje k vytváření klíčových kompetencí tím, že sleduje následující dílčí cíle:

 • Rozvinout u žáků schopnosti aktivně a tvořivě ovlivňovat měnící se životní a pracovní podmínky.
 • Umožnit žákům navázat a rozvíjet uspokojivé vztahy.
 • Vést žáky k rozpoznání povahy problému a k jeho aktivnímu řešení na základě získaných dovedností a vědomostí.
 • Rozvinout u žáků správné způsoby komunikace a demonstrovat nové formy efektivního a tvořivého využívání dostupných prostředků komunikace.
 • Vést žáky na základě osobní zkušenosti k pochopení výhod spolupráce.
 • Vést žáky k toleranci, vstřícnosti a pochopení potřeb a postojů druhých.
 • Vytvořit vnější podmínky, aby žáci mohli vnímat, přijímat, vytvářet a rozvíjet etické, kulturní a duchovní hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním uspokojení lidských potřeb.
 • Rozvinout u žáků schopnost samostatně pozorovat, experimentovat a získané výsledky kriticky posuzovat a vyvodit z nich závěry pro využití v budoucnosti.
 • Vést žáky k rozpoznání smyslu a cíle učení.
 • Umožnit žákům kriticky hodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich.
 • Podněcovat žáky ke kritickému myšlení, aby byli schopni činit uvážlivá rozhodnutí, za která jsou zodpovědní a která jsou schopni obhájit.
 • Vést žáky k naslouchání promluvám druhých lidí, k snaze jim porozumět a vhodně na ně reagovat.
 • Umožnit žákům vytvořit si pozitivní představu o sobě samém, aby mohlo dojít k posílení sebedůvěry a samostatnému seberozvoji.
 • Vést žáky k ovládání vlastního chování.
 • Vytvořit podmínky, aby žáci mohli na základě ohleduplnosti, úcty k druhým a snaze pomáhat participovat na utváření dobré atmosféry v týmu.
 • Povzbuzovat žáky k respektu přesvědčení a hodnot druhých lidí.
 • Rozvinout u žáků schopnost vcítit se do situací ostatních lidí.
 • Vést žáky k odmítavému postoji vůči fyzickému i psychickému násilí.
 • Podněcovat žáky k uvážlivému a vhodnému rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.
 • Vést žáky, aby přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.

Časové vymezení vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět se realizuje ve 1. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně.

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Výuka probíhá formou půlených vyučovacích hodin. Ve výuce kromě tradičních metod využíváme i metody projektového vyučování, skupinové a problémové vyučování, hry a diskusní metody, brainstorming, myšlenkovou mapu, metodu cílených otázek, konsenzu či mnohostranné hraní rolí, didaktické hry, řešení problémové situace, besedy, projekty atd. Inovativní je metodický přístup vedoucí k osvojení sociální dovednosti.

Vyučující: Šárka Horáková