Praktická maturitní zkouška z VVm

1. školní práce podle vylosovaného námětu (4 hodiny)

2. metodická část – písemná příprava na výtvarnou činnost dle vylosovaného maturitního tématu.

Maturitní témata z výtvarné výchovy s metodikou

 • Základní znaky architektury v jednotlivých historických obdobích od megalitických staveb po   renesanci, charakteristika vybraných ukázek, hračka – estetický vzhled a výchovný význam
 • Obecná charakteristika malířství a sochařství jako základních druhů výtvarného umění, materiály a techniky, osobnost učitele VV, spolupráce rodiny a školy v oblasti výtvarné výchovy            
 • Výtvarné projevy pravěku, typické znaky dětského naivního realismu
 • Umění starověkého Egypta, organizace výtvarných činností, příklad z praxe
 • Řecké umění a jeho vývoj v architektuře a sochařství, motivace při výtvarné výchově, vznik a vývoj dětského výtvarného projevu
 • Charakteristické znaky umění starověkého Říma, modelování podle věkových skupin, materiály a techniky
 • Charakteristické znaky románského slohu, památky českého románského umění, plošné a prostorové vytváření, konstruování podle věkových skupin
 • Umění vrcholné gotiky, gotická architektura, sochařství a malířství, památky u nás, arteterapie a relaxace ve výtvarné výchově
 • Zobrazení lidské postavy v jednotlivých historických obdobích – pravěk, Egypt, Řecko a Řím, gotika, renesance, manýrismus, baroko a jiné, příprava učitele na výtvarnou činnost dětí, metodická stavba výtvarného zaměstnání
 • Renesance jako umění nové doby, velcí umělci vrcholné renesance, kreslení podle věkových stupňů, materiály, techniky
 • Základní rysy baroka v architektuře, sochařství a malířství, české barokní umění, úkoly malování podle věkových stupňů, materiály a techniky
 • Umění konce 18. a 1. poloviny 19. stol. – klasicismus, empír, romantismus a historizující slohy v architektuře, využití ročních období, svátků a lidových tradic ve výtvarné výchově
 • Zobrazení skutečnosti ve tvorbě umělců 2. poloviny 19. stol – francouzský, ruský a český realismus, představitelé a díla, práce dětí s různým materiálem, vybrané textilní techniky, možnosti práce s přírodninami
 • Vznik a vývoj impresionismu a jeho přínos pro moderní umění, význam, úkoly a obsah výtvarné    výchovy v mateřské škole, rozvoj tvořivosti, výtvarné typy
 • Postimpresionismus, hlavní vývojové tendence a představitelé, vývoj grafických typů v kresbě dětí předškolního věku – člověk, zvíře, strom, dům, dopravní prostředky
 • Secese jako poslední univerzální výtvarný sloh, secese v Evropě, česká secese, výstavy a nástěnky ve škole, jejich úprava, význam a úloha
 • Moderní malířské směry 1. poloviny 20. stol. – fauvismus, expresionismus, kubismus a jeho fáze, metody rozvoje tvořivosti, krize dětského výtvarného projevu
 • Moderní malířské směry 1.poloviny20.století – futurismus, dadaismus, surrealismus, interpretace výtvarného díla, práce s ilustrací, návštěvy výstav, vycházky za sochami a architekturou
 • Hlavní proudy v abstraktním malířství, keramika – zásady práce s keramickou hlínou, druhy činností a způsoby zdobení podle věkových stupňů
 • Hlavní proudy ve vývoji světového výtvarného umění po r. 1945 – body-art, akční malba, pop-art, happening, fotorealismus, land art, op art, nová figurace, formy a zásady hodnocení a ukládání dětských výtvarných prací
 • Základní znaky architektury v jednotlivých historických obdobích od baroka po postmodernu,   zajímavé výstavy a oblíbení výtvarníci vašeho regionu
 • Kresba a grafika jako druhy výtvarného umění, používané materiály a techniky, kolektivní a skupinové práce ve výtvarné výchově, grafické techniky a jejich využití při práci s dětmi, výchova dětí k péči o životní prostředí
 • Funkcionalismus a architektura 20. století, nauka o barvách, barevný kruh, barva v dětském výtvarném projevu