Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2023/2024

Hodnocení předchozího vzdělávání max. 50 bodů

 • za 0,1 bude odečten 1 bod, (tj. průměr 1,0 =50 bodů, 1,1 = 49 b, 1,2 = 48 b, atd.)
 • za jednu dostatečnou bude odečteno 15 bodů, za dvě 25 bodů, za tři a více 50 bodů
 • za nedostatečnou bude odečteno 100 bodů
 • za sníženou známku z chování bude odečteno 50 bodů

Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení v posledních dvou ročnících před ukončením školní docházky.   

Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze k výsledkům v těchto předmětech: ČJ, oba cizí jazyky, D, OV, Z, PŘ, CH, F, M.

Jednotná zkouška    

 • z matematikymax. 50 bodů (minimální počet bodů pro přijetí – 10 bodů)
 • z českého jazykamax. 50 bodů (minimální počet bodů pro přijetí – 10 bodů)

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 • za umístění na 1. – 3. místě v okresních, krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích typu A (předmětové soutěže) akreditovaných MŠMT – max. 10 bodů, nutno doložit (1 umístění – 5 bodů, 2 a více umístění – 10 bodů)

Celkové hodnocení:

 • součet bodů = výsledky jednotlivých testů (ČJ a M) max. 100 bodů + hodnocení předchozího vzdělání max. 50 bodů + znalostní postupové soutěže max. 10 bodů, celkem může uchazeč získat 160 bodů
 • pokud uchazeč dosáhne v celkovém bodovém hodnocení méně než 50 bodů, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení a nebude ke vzdělávání přijat
 • v případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:
  • 1. vyšší součet bodů z testů (M + ČJ)
  • 2. lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyky (průměr)

Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a současně opatřením obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 o úpravě podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.