Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2023/24

Pro školní rok 2023/24 přijímáme 30 uchazečů.

Termíny jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M:

  1. 13. 4. 2023 (1. termín)
  2. 14. 4. 2023 (2. termín)

O průběhu a termínu přijímacího řízení budete informováni pozvánkou, která bude odeslána v listinné podobě (nebo datovou schránkou) nejpozději do 31. 3. 2023.

NÁVOD K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:

Kód a název oboru: 79 – 41 – K/41 – Gymnázium

Na přihlášku napište školy v pořadí podle zájmu! Termíny jednotné PZ se neuvádějí, jsou stanoveny podle pořadí zámu školy.

Vlastníte-li datovou osobní datovou schránku, nezapomeňte ji uvést do přihlášky.

Chování a prospěch (2. strana přihlášky): vyplňte přehled známek za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 2. pololetí 9. ročníku.

Nechte si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis).

Přihlášku  zašlete nebo předejte na ředitelství Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Kumburská 740, Nová Paka nejpozději do 1. března 2023 včetně – přihláška musí být podepsaná žákem i zákonným zástupcem.

Zápisový lístek si vyzvedněte na základní škole nejpozději do 15. března 2023!

Rozhodnutí o přijetí žáka škola uchazeči NEZASÍLÁ! Úmysl uchazeče nastoupit do naší školy musíte potvrdit odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků PZ na webových stránkách školy.  Zápisový lístek musí být podepsán žákem i zákonným zástupcem.

V případě, že Zápisový lístek neodevzdáte ve stanovené lhůtě, vzdáváte se práva být přijat za žáka naší střední školy.