Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 – obor vzdělávání 79-41- K/81 – Gymnázium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30

Kritéria přijímacího řízení

1. Hodnocení předchozího vzdělánímax. 10 bodů

Podkladem bude hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. Za 0,01 bude odečten 0,1 bod, (tj. průměr 1,00 = 10 bodů, 1,01 = 9,9 b, atd., průměr 2,00 a vyšší = 0 bodů).

2. Jednotná zkouška

– z matematikymax. 50 bodů (minimální počet bodů pro přijetí – 10 bodů)

– z českého jazykamax. 50 bodů (minimální počet bodů pro přijetí – 10 bodů)

3. Umístění v předmětových soutěžích (max. 10 bodů)

celostátní kolo: 1.–3. místo = 10 bodů
krajské kolo:1.–3. místo = 5 bodů
okresní kolo: 1.–3. místo = 3 body

Celkové hodnocení:

Součet bodů = výsledky jednotlivých testů (ČJ a M) max. 100 bodů + hodnocení   

předchozího vzdělání max. 10 bodů + předmětové soutěže max. 10 bodů,

celkem může uchazeč získat 120 bodů.

V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:

  1. vyšší součet bodů z testů (M + ČJ)
  2. lepší výsledek testu z matematiky
  3. lepší prospěch ze ZŠ (průměr)

Uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení a nebude ke vzdělávání přijat, pokud:

a) ve zkoušce z matematiky nebo českého jazyka získal méně než 10 bodů

b) v celkovém bodovém hodnocení získal méně než 50 bodů

Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Cizinec, který neuspěje u zkoušky ověřující znalost českého jazyka, nesplní kritéria a nebude přijat ke studiu.

20. 01. 2024                                                       Mgr.  Pavel Matějovský                                                                                                                                        ředitel školy