Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2023/2024

Hodnocení předchozího vzdělání – max. 50 bodů

 • za 0,1 bude odečten 1 bod, (tj. průměr 1,0 =50 bodů, 1,1 = 49 b, 1,2 = 48 b, atd.)
 • za sníženou známku z chování bude odečteno 50 bodů

Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení za obě pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku. 

Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze k výsledkům v těchto předmětech: český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda.

Jednotná zkouška              

 • z matematikymax. 50 bodů (minimální počet bodů pro přijetí – 10 bodů)
 • z českého jazykamax. 50 bodů (minimální počet bodů pro přijetí – 10 bodů)

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 • za umístění na 1. – 3. místě v okresních nebo vyšších kolech školních znalostních postupových soutěží (akreditovaných MŠMT) – max. 10 bodů, nutno doložit (1 umístění – 5 bodů, 2 a více umístění – 10 bodů)

Celkové hodnocení:

 • součet bodů = výsledky jednotlivých testů (ČJ a M) celkem 100 bodů + hodnocení předchozího vzdělání 50 bodů + znalostní postupové soutěže 10 bodů, celkem může uchazeč získat 160 bodů
 • pokud uchazeč dosáhne v celkovém bodovém hodnocení méně než 50 bodů, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení a nebude ke vzdělávání přijat.
 • v případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:
  • 1. vyšší součet bodů z testů (M + ČJ)
  • 2. lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyk