Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2023/2024

Hodnocení předchozího vzdělánímax. 20 bodů

 • za 0,1 bude odečten 1 bod, (tj. průměr 1,0 =20 bodů, 1,1 = 19 b, 1,2 = 18 b, atd.)
 • za jednu dostatečnou bude odečteno 5 bodů, za dvě 10 bodů, za tři a více 20 bodů
 • za nedostatečnou bude odečteno 40 bodů
 • za sníženou známku z chování bude odečteno 20 bodů

Přihlíží se k prospěchu na vysvědčení v posledních dvou ročnících před ukončením školní docházky.   

Vzhledem k odlišnosti učebních plánů jednotlivých ZŠ bude přihlédnuto pouze k výsledkům  v těchto předmětech: ČJ, oba cizí jazyky, D, OV, Z, PŘ, CH, F, M.

Jednotná zkouška    

 • z matematikymax. 50 bodů (minimální počet bodů pro přijetí – 5 bodů)
 • z českého jazykamax. 50 bodů (minimální počet bodů pro přijetí – 10 bodů)

Ověření předpokladů

 • hudební výchova   –  max. 12 bodů, min. 3 body
 • tělesná výchova     –  max. 12 bodů, min. 3 body
 • výtvarná výchova   –  max. 12 bodů, min. 3 body
 • jazyková výchova   – max.   4 body, min. 1 bod

Celkové hodnocení:

 • součet bodů = výsledky jednotlivých testů (ČJ a M) max. 100 bodů + hodnocení předchozího vzdělání max. 20 bodů + ověření předpokladů z výchov (školní část) max. 40 bodů,
 • celkem může uchazeč získat 160 bodů.
 • V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:
  • 1. vyšší součet bodů z ověření talentu (HV+TV+VV+JV)
  • 2. vyšší součet bodů z písemné zkoušky (ČJ + M)
  • 3. lepší prospěch ze ZŠ z předmětů ČJ, M, cizí jazyky (průměr)

Uchazeč nevyhověl u přijímací zkoušky a nebude ke vzdělávání přijat, pokud:

 1. nezískal minimálně 25% (minimální počet bodů) bodového hodnocení dané výchovy (viz bod 3.)
 2. v celkovém bodovém hodnocení získal méně než 40 bodů

Povinnou součástí přihlášky je:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • potvrzení od foniatra o způsobilosti uchazeče studovat pedagogický obor

Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a současně opatřením obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 o úpravě podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.

OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ PRO STUDIUM

Školní přijímací zkouška, podrobnosti naleznete na tomto odkaze: https://1url.cz/ArgwP