Přijímací řízení pro školní rok 2024/25 – obor vzdělání 75-31-M/01 – předškolní a mimoškolní pedagogika

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30

Kritéria přijímacího řízení

1. Hodnocení předchozího vzdělánímax. 10 bodů

Podkladem bude hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání na ZŠ. Za 0,01 bude odečten 0,1 bod, (tj. průměr 1,00 = 10 bodů, 1,01 = 9,9 b, atd., průměr 2,00 a vyšší = 0 bodů).

2. Jednotná zkouška

– z matematikymax. 50 bodů (minimální počet bodů pro přijetí – 10 bodů)

– z českého jazykamax. 50 bodů (minimální počet bodů pro přijetí – 10 bodů)

3. Ověření předpokladů      hudební výchova    –   max. 12 bodů, min. 3 body

                                                tělesná výchova      –  max. 12 bodů, min. 3 body

                                                výtvarná výchova   –  max. 12 bodů, min. 3 body

                                               jazyková výchova   – max.   4 body, min. 1 bod

Celkové hodnocení:

Součet bodů = výsledky jednotlivých testů (ČJ a M) max. 100 bodů + hodnocení   

předchozího vzdělání max. 10 bodů + ověření předpokladů z výchov (školní část) max. 40 bodů,

celkem může uchazeč získat 150 bodů.

V případě rovnosti bodů jsou další kritéria pro přijetí následující:

  1. vyšší součet bodů z ověření předpokladů (HV+TV+VV+JV)
  2. vyšší součet bodů z písemné zkoušky (ČJ + M)
  3. lepší prospěch ze ZŠ (průměr)

Uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení a nebude ke vzdělávání přijat, pokud:

a) nezískal minimálně 25% (minimální počet bodů) bodového hodnocení dané výchovy (viz bod 3.)

b) v celkovém bodovém hodnocení získal méně než 30 bodů

c) ve zkoušce z matematiky nebo českého jazyka získal méně než 10 bodů

Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Cizinec, který neuspěje u zkoušky ověřující znalost českého jazyka, nesplní kritéria a nebude přijat ke studiu.

Povinnou součástí přihlášky je:

  • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (praktický lékař nebo pediatr)
  • NEVYŽADUJEME potvrzení od foniatra ani logopeda.

    20. 01. 2024                                                         Mgr.  Pavel Matějovský           

                                                                                           ředitel školy