Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2023/24

Pro školní rok 2023/24 přijímáme 30 uchazečů.

Přihlášky se podávají od 31. 1. 2023 do 1. 3. 2023.

Termíny jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M:

  1. 13. 4. 2023 (1. termín)
  2. 14. 4. 2023 (2. termín)

Termíny školní přijímací zkoušky z Ověření předpokladů pro studium:

  1. 17. nebo 18. 4. 2023 (1. termín)
  2. 19. 4. 2023 (2. termín)

Z důvodu předpokládaného vysokého počtu uchazečů jsou na realizaci přijímacích zkoušek v 1. i 2. termínu vyhrazené vždy dva dny. Vaše samotná přijímací zkouška je jednodenní. Na přihlášku uveďte v daném termínu konkrétní datum jen v případě, že by Vám mohl kolidovat termín s přijímacím řízením na jiné škole. Rovnoměrné rozdělení uchazečů do jednotlivých termínů provedeme sami. Konkrétní termín Vaší přijímací zkoušky bude uveden v pozvánce, kterou obdržíte v listinné podobě nejpozději do 31. 3. 2023 včetně.

Návod k vyplnění a podání přihlášky ke studiu

Kód a název oboru: 75 – 31 – M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika

Na přihlášku napište školy v pořadí podle zájmu!

Vlastníte-li datovou osobní datovou schránku, nezapomeňte ji uvést do přihlášky.

Chování a prospěch (2. strana přihlášky): vyplňte přehled známek za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Nechte si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis).

Přihlášku  zašlete nebo předejte na ředitelství Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Kumburská 740, Nová Paka nejpozději do 1. března 2023 včetně – přihláška musí být podepsaná žákem i zákonným zástupcem.

Zápisový lístek si vyzvedněte na základní škole nejpozději do 15. března 2023!

Rozhodnutí o přijetí žáka škola uchazeči NEZASÍLÁ! Úmysl uchazeče nastoupit do naší školy musíte potvrdit odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků PZ na webových stránkách školy.  Zápisový lístek musí být podepsán žákem i zákonným zástupcem.

V případě, že Zápisový lístek neodevzdáte ve stanovené lhůtě, vzdáváte se práva být přijat za žáka naší střední školy.

K přihlášce je nutné doložit vyšetření praktického lékaře a foniatra, viz přiložené formuláře.