Maturitní zkoušky - Kritéria hodnocení


GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ KUMBURSKÁ 740, 509 01 NOVÁ PAKA

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2023

Kritéria pro hodnocen zkoušky a jejich částí před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky navrhuje ředitel v souladu se zněním § 79 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 24 vyhlášky č 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

A1 Hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury

Písemná práce trvá 120 minut a minimální rozsah je 250 slov.

bodyznámka
30 – 271
26 – 222
21 – 173
16 – 124
11 – 05

A2 Hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury

bodyznámka
28 – 261
25 – 222
21 – 173
16 – 134
12 – 05

A  Celkové hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury

Z celkového hodnocení zkoušky tvoří hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní zkoušky 60%.

ÚZPPPřepočet = (ÚZ x 3 + PP x 2) : 5Výsledná známka
1111
121,41
131,82
142,22
211,62
2222
232,42
242,83
312,22
322,63
3333
343,43
412,83
423,23
433,64
4444

B1 Hodnocení písemné práce z anglického jazyka

Písemná práce trvá 80 minut a minimální rozsah je 200 slov.

bodyznámka
36 – 321
31 – 272
26 – 223
21 – 174
16 – 05

B2 Hodnocení ústní zkoušky z anglického jazyka

bodyznámka
39 – 341
33 – 282
27 – 223
21 – 164
15 – 05

B  Celkové hodnocení zkoušky z anglického jazyka

Z celkového hodnocení zkoušky tvoří hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní zkoušky 60%.

ÚZPPPřepočet = (ÚZ x 3 + PP x 2) : 5Výsledná známka
1111
121,41
131,82
142,22
211,62
2222
232,42
242,83
312,22
322,63
3333
343,43
412,83
423,23
433,64
4444

Z každé dílčí zkoušky (A1, A2, B1, B2) musí žák dosáhnout minimálně hodnocení „dostatečný“. V případě hodnocení „nedostatečný“ opakuje danou dílčí zkoušku.

C  Hodnocení ústní části profilové zkoušky

Hodnocení zkoušky ze zkušebního předmětu se provádí podle klasifikační stupnice:

Stupeň 1 – výborný

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální činnosti. Samostatně
a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů a při hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní projev je správný, přesný a výstižný.

Stupeň 2 – chvalitebný

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální činnosti. Samostatně, resp. dle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů a při hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

Stupeň 3 – dobrý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů dle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

Stupeň 4 – dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Je málo pohotový, má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

Stupeň 5 – nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti.

D  Hodnocení praktické části profilové zkoušky

  1. Hodnocení jednotlivých výchov praktické části maturitní zkoušky

            Hudební výchova       max. 4 body

            Výtvarná výchova      max. 4 body

            Tělesná výchova         max. 4 body

známkabody
14
23
32
41
50
  • Celkové hodnocení praktické odborné části

            Do celkového hodnocení se započítávají body z jednotlivých zkoušek.

bodycelkový prospěch
12 – 10výborný
9 – 8chvalitebný
7 – 6dobrý
5 – 3dostatečný
 2 – 0nedostatečný

Dosáhne-li žák v jednotlivé zkoušce 0 bodů, v dané zkoušce neprospěl a je i v celkovém hodnocení praktické maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný. Žák koná praktickou maturitní zkoušku v opravném maturitním termínu pouze v té části, ve které byl v řádném termínu neúspěšný.

                                                                                               Mgr. Pavel Matějovský

                                                                                                        ředitel školy