Škola - Naše historie


Od doby svého vzniku v roce 1910 prošla budova školy řadou změn. Prvním ředitelem se stal profesor jičínské reálky Ferdinand Tomek. Výuka v té době probíhala ještě v budově dnešního středního odborného učiliště. Teprve v roce 1913 se začalo se stavbou dnešní budovy, ale vzhledem k válečným událostem se stavba protáhla do roku 1918. Škola byla kromě učeben vybavena také aulou, tělocvičnou, sborovnou či kreslírnou.
V roce 1927 vystřídal Ferdinanda Tomka na postu ředitele profesor Josef Jelínek. Jeho působení v této funkci však bylo pouze dočasné, neboť již následujícího roku byl zvolen nový ředitel Jaroslav Polák. Po jeho smrti v roce 1934 spravoval školu František Koudelka a 1. září 1935 se funkce ujal Josef Netuka. Ve třicátých letech se sedmiletá reálka změnila v osmileté reálné gymnázium. První oktáva maturovala v roce 1940, ale této události se už ředitel Netuka nedožil, neboť zemřel o rok dříve. Jeho místo zaujal Josef Šaloun, který doposud působil na reálném gymnáziu v Jilemnici. To bylo v době Protektorátu zrušeno, proto část tamějších studentů přestoupilo na gymnázium v Nové Pace.
Období Protektorátu nebylo jednoduché ani pro školu, jejíž studenti odcházeli na nucené práce a jednotlivé místnosti byly zabírány Němci. V únoru 1945 se celá budova proměnila v německý lazaret. Po roce 1945 byla škola opět obnovena a v roce 1948 vzniklo čtyřleté gymnázium. Následující rok odešel do důchodu ředitel Šaloun a školu začal spravovat Ambrož Těhník.
Zatímním správcem školy byl v letech 1952 – 1953 Stanislav Kraus, který předal vedení Věře Seidlové. V tomtéž roce se zaváděly jedenáctiletky se třemi třídami na 3. stupni, v letech 1959 – 1960 se začalo přecházet na dvanáctiletou střední školu s přechodným zřízením dvou devátých tříd. Od školního roku 1961 – 1962 se pro všechny žáky stala povinná devítiletá školní docházka. V šedesátých letech se také vybudovala nástavba zadního traktu školy v prostoru nad aulou, postupně vznikla i kuchyň a jídelna. Na konci šedesátých let byly položeny parkety ve všech místnostech. Novým nábytkem byly vybaveny odborné učebny, opravila se část střechy, upravil se příjezd ke škole a ke kuchyni.
V roce 1974 byla otevřena čtyřletá střední pedagogická škola pro přípravu učitelek mateřských škol. Ve druhé polovině sedmdesátých let proběhla výměna topných těles, rekonstrukce kotelny a výměna kotlů.
V letech 1983 – 1990 řídila školu Květa Sedláčková. V roce jejího nástupu byla dokončena stavba domova mládeže a krátce poté rekonstrukce auly. V devadesátých letech opravy pokračovaly. V té době došlo také ke změnám na ředitelském postu. Po společenských změnách na konci osmdesátých let byl v roce 1990 pověřen řízením školy Stanislav Faifr, ale od začátku školního roku 1990 – 1991 to byl již Jaroslav Vašek.
V tomto školním roce byla také otevřena první třída sedmiletého gymnázia. V budově školy proběhla rekonstrukce všech WC, plynofikace celé školy a kotelny. Z bývalých dílen vznikla malá tělocvična. Na konci devadesátých let byla otevřena školní žákovská knihovna. V roce 1995 bylo sedmileté studium prodlouženo na osmileté a počet gymnaziálních tříd se tak ustálil na 12.
V prosinci 2001 odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce ředitele školy Jaroslav Vašek a vedením byl pověřen Jan Horáček. V listopadu 2002 se vítězem konkurzu stal dosavadní ředitel Pavel Matějovský. Pro školu tak začalo období velkých rekonstrukcí. Byly vymalovány a vyzdobeny jednotlivé třídy i školní chodby, vznikly nové studentské koutky. Stejnou rekonstrukcí prošel i domov mládeže. Ten byl v pozdějších letech opatřen nejen novým vybavením, ale také samostatným vytápěcím systémem. V letech 2003 a 2004 proběhla drenáž budovy školy, v dalším roce bylo zrekonstruováno osvětlení v šatnách a na domově mládeže, kompletně byla vybudována počítačová učebna. Postupně byl modernizován sortiment učebních pomůcek. Vznikla mimo jiné nová fyzikální laboratoř, ve třídách se zrekonstruovalo osvětlení, vysoké částky byly investovány do výpočetní techniky.
V budově školy byla umístěna výtahová plošina pro vozíčkáře, dokončila se kompletní rekonstrukce kotelny a topného systému včetně počítačové regulace. Na podzim roku 2007 došlo k výměně oken a dveří v budově školy, zároveň byl nainstalován kamerový systém vně i uvnitř školy. Ve školním roce 2008 – 2009 byla natřena a opravena střecha školy, kompletně zrekonstruovány toalety, v půdních prostorách nainstalována přístupová lávka ke galerii. Postupně se modernizovaly jednotlivé třídy, které byly vymalovány, vybaveny keramickými tabulemi, počítači a dataprojektory.
V lednu 2010 byl po pěti letech rekonstrukčních prací předán studentům do užívání studentský klub ve sklepních prostorách. Značná pozornost byla věnována také okolí školy – v roce 2011 se povedlo revitalizovat botanickou zahradu, v roce 2017 jsme vybudovali venkovní třídu. Velké finanční částky byly též vloženy do rekonstrukce šaten a sociálního zařízení u tělocvičny (rok 2013) a do celkové rekonstrukce, přístavby a nového vybavení školní kuchyně (2018 – 2019).
Nemalé změny přinesl také rok 2020. Bylo realizováno zateplení domova mládeže a výměna balkonů včetně balkonových výplní. Došlo k modernizaci vstupního vestibulu a chodby v přízemí školy. Za budovou školy proběhla demolice nefunkčních komínů. V současné se připravujeme na výstavbu sportovní haly za budovou školy. V září 2020 oslavilo naše gymnázium 110. výročí založení.