1. Přírodovědná liga (PL) je komplexní dlouhodobá soutěž, zahrnující úlohy z  fyziky, chemie, přírodopisu resp. biologie, zeměpisu resp. geografie a kombinované úlohy vycházející z těchto oborů. Soutěže se mohou zúčastnit žáci Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace.


2. Soutěž je řízena Realizačním týmem Přírodovědné ligy, složeným z vyučujících přírodovědných předmětů.


3. Soutěžní ročník PL se skládá ze základní části a finálové části – Přírodovědné ligy mistrů. Základní část se skládá z 5 soutěžních kol a 4 meziher.


4. Soutěžní kola jsou vyhlašována na webových stránkách www.gymnp.cz a na nástěnce Přírodovědné ligy.  Mezihry pak pouze na webových stránkách.


5. Soutěžící odesílají řešení soutěžních kol v elektronické podobě do stanoveného data. Jedno soutěžní kolo může trvat minimálně 14 a maximálně 21 dní.


6. Řešení odevzdané v elektronické podobě musí být přímo součástí textu e-mailu nebo může být zasláno jako příloha v programu MS Word. Pokud je psáno ručně, musí být čitelné. Nečitelná řešení nebo řešení odevzdaná v jiných formátech budou z hodnocení vyřazena.

7. V řešení Přírodovědné ligy je nepřípustné kopírovat souvislé texty z internetových zdrojů
a vydávat je za vlastní řešení soutěžních úkolů. Internetové zdroje je povoleno využívat, řešení však musí soutěžící vytvářet sám. Kopírování souvislých textů je plagiátorstvím, které je dle platných zákonů České republiky trestné. Odpovědi vypracované tímto způsobem nebudou přijaty a hodnoceny body.

8. Řešení zaslaná na jinou adresu než tu, která je uvedena v zadání úlohy, jsou neplatná a nebudou vyhodnocena.


9. Maximální počet získaných bodů za řešení soutěžního kola je 100. K tomuto počtu může být připočtena rychlostní prémie. Počet bodů rychlostní prémie se rovná počtu dní, o který soutěžící odevzdal řešení před termínem odevzdání, dělenému číslem 100 a násobený bodovým ziskem soutěžícího v daném kole (jinými slovy – kolik dní před termínem soutěžící řešení odevzdá, tolik procent svého bodového zisku v daném kole si ke svému výsledku připočte). Hodnota rychlostní prémie se zaokrouhluje na nejbližší celé číslo dle pravidel matematiky. Soboty, neděle, svátky, prázdniny, ředitelská volna, den vyhlášení kola na www.gymnp.cz a na nástěnce PL a následující pracovní den se do rychlostní prémie nezapočítávají (v prvních dvou pracovních dnech kola je tedy hodnota rychlostní prémie na svém maximu).


10. Úspěšným řešitelem ročníku PL je ten, kdo v základní části ligy (tedy po 5. kole) získá nejméně 350 bodů. Tito soutěžící obdrží po skončení soutěžního ročníku diplomy a věcné ceny.

11. Pro soutěžící nižších ročníků víceletého gymnázia (prima až kvarta) je vypsána samostatná Kategorie Junior. Tito soutěžící jsou však zároveň zahrnuti i do absolutního pořadí Přírodovědné ligy.


12. Do Přírodovědné ligy mistrů (PLM) postupuje 15 nejlepších úspěšných řešitelů ze základní části. Konkrétní forma organizace PLM (včetně konkrétních podmínek pro postup do PLM) je stanovena Pravidly Přírodovědné ligy mistrů pro konkrétní soutěžní ročník.

13. Právo zúčastnit se Exkurze Přírodovědné ligy získává soutěžící, který v daném soutěžním ročníku získá nejméně 200 bodů.


15. Soutěžní ročník nesmí začít dříve než 1. září a musí (včetně závěrečné exkurze) proběhnout do 30. dubna (s ohledem na maturanty, kteří se PL mohou rovněž zúčastnit).


16. Součástí těchto pravidel je Etický kodex Přírodovědné ligy ze dne 10.2.2005.


17. Tato pravidla vstupují v platnost dne 1. 9. 2023 a platí do odvolání. Současně se ruší platnost všech předchozích verzí Pravidel Přírodovědné ligy.

V Nové Pace 1. 9. 2023

                                                                  RNDr. Josef Křeček, koordinátor Přírodovědné ligy

Etický kodex Přírodovědné ligy ze dne 10.2.2005

1. Každý účastník Přírodovědné ligy (dále jen „účastník“) pracuje na zadané úloze samostatně. Přitom může využívat poznatků z literatury, médií, vlastních pozorování i informací získaných od rodičů, kamarádů i jiných osob, které nejsou samy účastníky Přírodovědné ligy.

2. Jakákoli spolupráce mezi jednotlivými účastníky je nepřípustná. Zejména je zakázáno přímé opisování řešení mezi jednotlivými účastníky. V případě opisování jsou za osoby porušující zásady tohoto Etického kodexu považováni jak ten, kdo opisuje, tak ten, kdo opisovat dává.

3. Porušení tohoto Etického kodexu se trestá  vyloučením účastníka (účastníků) z příslušného kola Přírodovědné ligy, opakované porušení pak vyloučením z celého soutěžního ročníku.

4. Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem 10.2.2005.