Název projektu: S KOMENSKÝM KE VZDĚLÁNÍ

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002448

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2022

Datum zakončení realizace projektu: 30. 09. 2024

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Klíčové aktivity:

1.III/2 Školní speciální pedagog SŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu SŠ, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

1.III/5 Kariérový poradce SŠ
Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
Cílem je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
Aktivita nabízí osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podporu v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

.