Vyučování předmětu český jazyk a literatura vede žáky k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, k rozvoji kultivovaného mluveného i psaného vyjadřování, ke zdokonalení jejich komunikační kompetence, k vybudováni jejich informační a mediální gramotnosti. Předmět český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělávání a představuje základ rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností žáků. Přispívá svým zaměřením i svým obsahem k vytváření citlivého osobního vztahu žáků k mateřskému jazyku jakožto důležité složce národní kultury, k poznávání košatého rozvoje současného jazyka a jeho spojení s pochopením národních dějin, vychovává žáky k vlastenectví, humanitě a demokracii. Základním cílem předmětu je vychovat žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílet se na rozvoji jejich vlastního duchovního života. Osvojený systém kulturních hodnot pomáhá formovat žákovy postoje.

Obsah vzdělávacího oboru český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost se dělí do více složek: komunikační a stylistická výchova, jazyková výchova a literární výchova. Vzdělávací obsah jednotlivých složek se vzájemně prolíná a metody práce se harmonicky doplňují.

Časová dotace předmětu:

1. ročník – 3 hodiny

2. ročník – 2 hodiny

3. ročník – 2 hodiny

4. ročník – 2 hodiny

Vyučující

Mgr. Jana Knapová