Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia a SOŠPg Nová Paka


I. Úvodní ustanovení
Spolek se zakládá podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Spolek nese název Spolek rodičů a přátel Gymnázia a SOŠPg Nová Paka.
Sídlem spolku je Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka.


II. Cíl a činnost spolku
Činnost spolku je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti studentů a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Přispívá škole materiálními a finančními prostředky za účelem zlepšování podmínek pro výchovně vzdělávací činnosti i pro zlepšování školního prostředí. Podílí se na činnosti školy a podporuje požadavky školy.


III. Členství
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát rodiče nebo jiní zákonní zástupci studentů gymnázia nebo přátelé a příznivci Gymnázia a SOŠPg Nová Paka, kteří souhlasí se stanovami a cíli tohoto spolku a jsou starší 18 ti let. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož výši stanoví Rada rodičů a to vždy začátkem školního roku. Členství zaniká oznámením o ukončení členství nebo nezaplacením členského příspěvku.

IV. Práva a povinnosti členů
Práva členů:

 • aktivně se podílet na předmětu činnosti spolku,
 • v případě zájmu účastnit se schůzí Rady rodičů,
 • volit a být volen jako zástupce třídy (třídní delegát), dále do orgánu spolku,
 • předkládat návrhy na zkvalitnění činnosti spolku,
 • být informován o finančním hospodaření spolku, jakož i o jeho dění

Práva členů:

 • dodržovat stanovy spolku,
 • řídit se usnesením schůze Rady rodičů,
 • platit členské příspěvky.

V. Orgány spolku
Orgánem spolku je Rada rodičů, složená z volených zástupců jednotlivých tříd – třídních delegátů. Třídní delegáti jsou voleni rodiči nebo jinými zákonnými zástupci studentů. Třídní delegáti jsou členy Rady rodičů.
Rada rodičů se schází nejméně 1x za školní rok, popř. podle potřeb. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada na jednání ředitele školy.
Rada rodičů projednává všechny záležitosti týkající se spolku, zejména:

 • zpracovává, schvaluje rozpočet,
 • vydává vnitřní předpisy,
 • rozhoduje o změně stanov,
 • schvaluje roční závěrku hospodaření,
 • volí ze svých řad předsedu, místopředsedu a hospodáře.


Rada rodičů je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s právem třídního hlasu. Každá zastoupená třída má jeden hlas.
V čele Rady je předseda, který je statutárním orgánem spolku. Je odpovědný Radě rodičů a je oprávněn zastupovat spolek navenek, jednat jeho jménem a podepisovat listiny spolku, svolávat schůze Rady rodičů.
Je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
V nepřítomnosti předsedy vykonává jeho povinnosti a oprávnění místopředseda.
Listiny finanční povahy podepisuje předseda společně s hospodářem spolku. Hospodář odpovídá za finanční hospodaření spolku, podává Radě rodičů zprávy o finančním hospodaření a předkládá jí roční uzávěrku hospodaření.

VI. Zásady hospodaření spolku
Příjmy spolku tvoří členské příspěvky členů spolku, dary fyzických i právnických osob, sponzorské dary a výtěžky z akcí pořádaných spolkem.
Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle obecně závazných právních předpisů a ročního rozpočtu schváleného Radou rodičů.
Vedením účetní evidence je pověřen hospodář, který zodpovídá za její řádné vedení. Výplaty prostředků provádí hospodář a předkládá je ke schválení Radě rodičů.
Dispoziční právo k účtu má hospodář a předseda spolku.
Prostředky spolku mohou být použity jen k účelům vymezeným stanovami. Kontrola hospodaření je prováděna jedenkrát ročně tříčlennou revizní komisí, volenou Radou rodičů spolu s předsedou a hospodářem spolku.

VII. Zánik spolku
Rada rodičů je oprávněna rozhodnout o zrušení spolku. Spolek může též zaniknout z důvodů stanovených zákonem (zejména rozhodnutím rejstříkového soudu). Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání a zbylý majetek bude převeden na Gymnázium a Střední odbornou školu pedagogickou, Nová Paka,
Kumburská 740 ve prospěch studentů.
Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Znění těchto stanov bylo schváleno Radou rodičů konanou dne 5. 2. 2021 formou „per rollam“, což je potvrzeno zápisem z této schůze.

Znění těchto stanov je účinné od 1. 3. 2021
V Nové Pace 5. 2. 2021