Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

Co je cílem projektu?

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.

Co děláme my jako partner?**

KA 6 Zvýšení kvality vzdělávání v SŠ připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka

6.1 Hudebně dramatická výchova s využitím moderních digitálních technologií

Aktivity partnera navazují na projekt realizovaný v rámci I KAP I, na jehož základě vyvstala potřeba prohloubení a rozšíření spolupráce se současnými partnerskými i dalšími MŠ a ZŠ.

V rámci praxe žáků školy na MŠ a ZŠ se ukázala potřeba těsnější spolupráci v oblasti metodiky zejména hudební a dramatické výchovy. V budoucnu škola plánuje vznik metodického centra pro MŠ a ZŠ. V souvislosti s tímto záměrem škola plánuje sérii metodických setkání, workshopů a školení – v rámci projektu proběhnou min. 4 workshopy vedoucích praxí na MŠ a ZŠ s učiteli zejména hudební a dramatické výchovy na škole. Dále bude zrealizováno min. 8 dalších odborných školení, do nichž budou jako lektoři zapojeni i studenti pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kteří na škole vykonávají praxi. Během realizace projektu bude vypracována metodická příručka (min. 40 stran), určená nejen partnerským MŠ a ZŠ. Bude se jednat o sborník hudebních činností – pěveckých, instrumentálních, poslechových, pohybových i dramatických. Na tvorbě metodiky se budou podílet i žáci partnera. Jednotlivé aktivity budou průběžně ověřovány během pedagogické praxe a také v jednotlivých kroužcích. Škola v rámci projektu plánuje zakoupení vybavení pro zkvalitnění výuky hudebně dramatické výchovy. Toto vybavení bude mj. využito v hudebním kroužku Notička pro děti MŠ a ZŠ. Pro kvalitní přípravu žáků na pedagogickou praxi bude realizován kroužek komorních sborů.

Vybudovanou hudebně-dramatickou učebnu využijí pro kvalitní přípravu žáků pro praxi v MŠ a ZŠ i v dalších oblastech. Zrealizují kroužek dramatické výchovy pro své žáky. Výstupy z jednotlivých kroužků tak mohou být prezentovány na akcích pořádaných školou pro žáky partnerských MŠ a ZŠ. V návaznosti na zkušenosti z realizace I KAP I škola zrealizuje 6x ročně čtyřhodinová setkání pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ formou školení, seminářů, sdílení zkušeností a vzájemné podpory. Čtyři tato setkání povedou vlastní lektoři, osm dalších externí školitelé. Vzhledem k neustálé aktualizaci využívaných digitálních technologií a edukačních pomůcek a potřebě vzdělávat bude probíhat kroužek školy tak, aby byli připraveni používat pořízené vybavení v rámci pedagogické praxe.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je spolufinancován Evropskou unií.