1. Nejstarší starověké státy na Blízkém východě a Orientu

2. Starověké Řecko

3. Starověký Řím

4. Evropa, Orient a Blízký východ v raném středověku

5. České země do 12. století

6. Evropa ve středověku

7. České země a kolonizace za posledních Přemyslovců a Lucemburků

8. Husitství, vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

9. Zámořské objevy, reformace

10. České země za vlády prvních Habsburků

11. Evropa v raném novověku

12. Osvícenství a osvícenský absolutismus ve Francii, Rusku a Prusku

13. Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii

14. Francouzská revoluce a napoleonské války

15. Evropa v 1. polovině 19. století

16. USA – vznik a občanská válka

17. Habsburská monarchie a české země 1848 – 1914

18. Evropa a svět ve 2. polovině 19. století

19. První světová válka

20. Evropa a USA v meziválečném období

21. Československo 1918 – 1939

22. Druhá světová válkaEvropa a svět

23. Druhá světová válka – protektorát Čechy a Morava

24. Poválečné uspořádání světa a Evropy

25. Československo do 1968

26. Československo do 1993

27. USA, Evropa a svět po druhé světové válce

28. SSSR a sovětský blok po druhé světové válce