1. Orient a Blízký východ ve starověku

2. Starověké Řecko

3. Starověký Řím

4. Evropa, Orient a Blízký východ v raném středověku

5. České knížectví do 12. století

6. Evropa ve středověku

7. České země a kolonizace za posledních Přemyslovců a Lucemburků

8. Husitství a vláda Jiřího z Poděbrad

9. Zámořské objevy, reformace

10. České země za vlády Jagellonců a prvních Habsburků

11. Evropa v raném novověku

12. Osvícenství a absolutismus ve Francii, Rusku a Prusku

13. Absolutismus v habsburské monarchii

14. Francouzská revoluce a napoleonské války

15. Vznik USA a jejich vývoj v 19. století

16. Habsburská monarchie a české země 1848 – 1914

17. Evropa a svět v 19. století

18. První světová válka

19. Evropa a USA v meziválečném období

20. Československo 1918 – 1939

21. Druhá světová válkaEvropa a svět

22. Druhá světová válka – protektorát Čechy a Morava

23. Poválečné uspořádání světa a Evropy

24. Československo 1945 – 1968

24. Československo 1969 – 1993

26. Svět a Evropa po druhé světové válce

27. Socialistický blok po druhé světové válce