V rámci Světového dne vody uskutečnily třídy tercie a kvarta v úterý 22. 3. 2022
exkurzi do Čistírny odpadních vod (ČOV) ve Staré Pace.
Způsob přepravy byl zvolen kombinovaný. V 10:23 vlakem ze zastávky Nová Paka –
město, pro zpáteční cestu byla zvolena varianta pěšího přesunu.
Žáci byli před exkurzí poučeni o chování a bezpečnosti a ochraně zdraví, přičemž se
vycházelo jednak ze školního řádu a rovněž z řádu poskytnutého firmou
Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín (VOS), která je majitelem zmíněné
ČOV.
V 10:10 jsme vyrazili na vlakovou zastávku Nová Paka – město. A přesně v 10:23 už
jsme cestovali vlakem směr Stará Paka. Následně jsme pěšky dorazili do ČOV ve
Staré Pace. Nejprve jsme odevzdali podepsané dokumenty o pravidlech chování
v areálu ČOV, načež každý obdržel leták s podstatnými informacemi o ČOV a
propagační leták „Co nepatří do kanalizace“.
Každé třídy se ujal jeden pracovník ČOV a provedli nás funkcí ČOV od místa, kde
vtéká špinavá voda z kanalizace, až po místo, kde vyčištěná vody opouští objekt a je
vypouštěna zpět do koryta potoka Olešky. Dozvěděli jsme se i různé zajímavosti a
bylo zodpovězeno i několik dotazů.
Celá exkurze trvala zhruba půl hodiny a lze ji hodnotit jako velmi zajímavou. Na závěr
žáci obdrželi reklamní předmět – plechovku pitné vody, na jejímž obale bylo možné
nalézt informace k soutěži o rodinné vstupné do aquaparku a iQLANDIE Liberec.

Mgr. Petra Křížová